Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov CRCC International Investment Group Limited a Grupo Aldesa, S.A.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 05. 02. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa CRCC International Investment Group Limited, Hong Kong, Čína (ďalej len „CRCC“) nad podnikateľom Grupo Aldesa, S.A., Madrid, Španielsko (ďalej len „Grupo Aldesa“).
 
Predmetom činnosti skupiny CRCC je stavebníctvo a tiež najmä prieskum, projektovanie, poradenstvo, logistika, obchodovanie s tovarom, priemyselná výroba a development nehnuteľností. Stavebné činnosti sú základným predmetom činnosti skupiny, a to vo viacerých oblastiach, napríklad v oblastiach železníc, diaľnic, mostov, tunelov, letísk, lodeníc. Skupina nadobúdateľa pôsobí okrem Číny vo viac ako 120 krajinách sveta, na Slovensku nevykonáva žiadnu z vyššie uvedených podnikateľských aktivít.

Nadobúdaná spoločnosť je stavebnou spoločnosťou so sídlom v Španielsku, pričom má sieť pobočiek v Európe, Severnej aj Južnej Amerike. Stavebná činnosť nadobúdanej spoločnosti na Slovensku sa týkala iba dvoch projektov, ktoré sú už dokončené. Spoločnosť Grupo Aldesa na Slovensku momentálne nie je aktívna.
 
Úrad zistil, že v prípade predmetnej koncentrácie nedochádza v aktivitách účastníkov koncentrácie k horizontálnemu prekrytiu a ani k vertikálnemu prepojeniu aktivít vo vzťahu ku Slovensku.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 02. 2020.