Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR informuje o koordinovanej reakcii EK na zmiernenie hospodárskeho dosahu prepuknutia nákazy koronavírusom

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) prostredníctvom tlačovej správy zo dňa 13. 3. 2020 informovala, že vypracovala koordinovanú reakciu EÚ s cieľom čeliť hospodárskemu dosahu koronavírusu.

EK v nej zdôraznila, že je pripravená spolupracovať so všetkými členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby sa mohli včas zaviesť možné vnútroštátne podporné opatrenia na riešenie hospodárskeho dosahu nákazy vírusom COVID-19.

V súvislosti so štátnou pomocou EK v tlačovej správe uviedla, že členské štáty môžu navrhnúť dostatočné podporné opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ. Môžu sa rozhodnúť prijať opatrenia, ako sú dotácie na mzdy, pozastavenie platieb dane z príjmu právnických osôb a dane z pridanej hodnoty alebo sociálne príspevky. Okrem toho môžu členské štáty poskytnúť finančnú podporu priamo spotrebiteľom, napríklad za zrušené služby alebo cestovné lístky, ktoré príslušné subjekty neuhrádzajú. Pravidlá EÚ týkajúce sa štátnej pomoci umožňujú členským štátom pomôcť spoločnostiam, ktoré potrebujú naliehavú pomoc na záchranu, riešiť nedostatok likvidity. Článok 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie umožňuje členským štátom, aby odškodnili spoločnosti za škody spôsobené priamo výnimočnými udalosťami, vrátane opatrení v odvetviach, ako sú letectvo a cestovný ruch.

Predmetnú tlačovú správu zverejnila EK na webovom sídle https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459.  

V kontexte uvedeného EK prijala oznámenie o koordinovanej hospodárskej reakcii na ohnisko COVID-19, ktoré obsahuje kapitolu a prílohu o aspektoch štátnej pomoci. Uvedené oznámenie je dostupné na webovom sídle https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf (postup z hľadiska štátnej pomoci upravuje kapitola 5, strany 9 – 10). Príloha k oznámeniu je dostupná na webovom sídle https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf (štátna pomoc je predmetom prílohy 3, strana 7). Oznámenie, ako aj príloha boli uverejnené zatiaľ len v anglickom jazyku. 

V súvislosti s hospodárskym dosahom koronavírusu EK zároveň informovala, že v zrýchlenom konaní už prijala prvé rozhodnutie vo veci náhrady škody spôsobenej zrušením veľkých udalostí s viac ako 1 000 účastníkmi v dôsledku prepuknutia epidémie COVID-19. Rozhodnutie prijala v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci v prospech Dánska. Tlačová správa v predmetnej veci je uverejnená na webovom sídle
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_454.