Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o., SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA, s.r.o., SUMMIT AUTOTECH Slovakia SLD, s.r.o., a SUMMIT AUTOTECH Poland sp z o.o. SKOCZÓW

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 14. 04. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o., Považská Bystrica (ďalej len „SEOYON“, „nadobúdateľ“) nad podnikateľmi SUMMIT AUTOTECH Slovakia DCA, s.r.o., Dubnica nad Váhom, SUMMIT AUTOTECH Slovakia SLD, s.r.o., Sládkovičovo a SUMMIT AUTOTECH Poland sp z o.o. SKOCZÓW, Poľsko (ďalej len „nadobúdané spoločnosti“).
 
Skupina nadobúdateľa pôsobí výlučne vo výrobe automobilových komponentov a dielov. Materské spoločnosti v Južnej Kórei sa zameriavajú výlučne na výrobu automobilových komponentov a dielov. Ďalšie dcérske spoločnosti vyrábajú aj elektrické vypínače, avšak len pre automobilový priemysel. Spoločnosť SEOYON vyrába na Slovensku hlavne plastové diely, je tzv. TIER1 dodávateľom pre výrobcov automobilov.

Nadobúdané spoločnosti tiež vyrábajú a dodávajú výrobky a komponenty z plastov pre automobilový priemysel, pričom sú tzv. TIER2 dodávateľmi, ktorí vyrábajú a dodávajú výlučne pre TIER1 dodávateľov.
 
Úrad zistil, že v prípade predmetnej koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu v aktivitách účastníkov koncentrácie.
 
Medzi nadobúdanými spoločnosťami a skupinou nadobúdateľa existuje vertikálny vzťah, keďže nadobúdané spoločnosti sú dodávateľmi vstupných produktov spoločnosti SEOYON v oblasti dodávok plastových komponentov, ktoré sú následne zakomponované u nadobúdateľa do väčších dielov a dodávané automobilkám (v prípade jednoduchších plastových dielov bez úpravy sú ďalej len dodávané automobilkám).
 
Úrad ďalej zistil, že nadobúdané spoločnosti sú najvýznamnejšími dodávateľmi spoločnosti SEOYON už v súčasnosti. Úrad pri posúdení tohto vertikálneho prepojenia zobral do úvahy predovšetkým pomer produkcie a dodávok produktov nadobúdaných spoločností nadobúdateľovi už pred koncentráciou spolu s informáciami ohľadom možných alternatívnych dodávateľov obdobných typov plastových komponentov, ktoré boli uvedené v oznámení koncentrácie.
 
Na základe uvedeného dospel k záveru, že toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.
 
Na druhej strane existuje vertikálne prepojenie v opačnom smere, t. j. keď spoločnosť SEOYON je dodávateľom pre nadobúdané spoločnosti v oblasti vstupných materiálov. Pokiaľ ide o predmetné vertikálne prepojenie, s ohľadom najmä na rozsah činností a trhovú prítomnosť podnikateľa SEOYON v rámci dodávok vstupného materiálu nadobúdaným spoločnostiam, toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 04. 2020.