Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila prvú slovenskú schému štátnej pomoci na podporu zamestnanosti a SZČO v čase koronavírusu

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 21. 4. 2020 schválila prvú schému štátnej pomoci pre Slovensko.
 
Schému štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej len „SZČO“) v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 (ďalej len „schéma“) s objemom prostriedkov vo výške 2 miliárd eur vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
Účelom tejto schémy je napomôcť zachovaniu zamestnanosti a podpore SZČO, ktoré sú ovplyvnené prepuknutím pandémie COVID-19.
 
Cieľom schémy je umožniť financovanie časti mzdových nákladov (vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie) firiem (malých, stredných aj veľkých podnikov), ktoré by inak v dôsledku pandémie museli prepúšťať zamestnancov. Kompenzácia má napomôcť k zachovaniu týchto pracovných miest. Schéma tiež zahŕňa kompenzáciu pre SZČO, ktoré sú v dôsledku pandémie postihnuté nižším príjmom, resp. majú obmedzenú činnosť.
 
Touto schémou sa kompenzujú predovšetkým mzdové náklady podnikov najmä za týchto predpokladov:
  1. podniky sa zaviažu udržiavať v pracovnom pomere zamestnancov, ktorí by inak boli prepustení,
  2. poskytovaná výška pomoci je v súlade s maximálne 80 %, ktoré povoľuje „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19“ (ďalej len „dočasný rámec“).
V prípade SZČO celková výška pomoci nemôže presiahnuť 100 000 eur na podnik pôsobiaci v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, 120 000 eur na podnik pôsobiaci v odvetviach rybného hospodárstva a akvakultúry a 800 000 eur na podnik v iných odvetviach.
 
EK po preskúmaní dospela k záveru, že navrhovaná schéma je plne v súlade s dočasným rámcom a že toto opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na odstránenie vážneho narušenia hospodárstva členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom rámci.
 
Tlačová správa EK je k dispozícii na tomto odkaze.