PMÚ SR začal správne konanie voči podnikateľovi v sektore poštových služieb pre nepredloženie požadovaných informácií v určenej lehote

Aktualizované 11.05.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len ,,úrad“) začal dňa 7. 5. 2020 správne konanie vo veci nepredloženia požadovaných informácií v určenej lehote. Uvedené správne konanie úrad začal voči podnikateľovi pôsobiacemu v sektore poštových služieb.
 
Úrad má podľa ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) právo vyžadovať od podnikateľov informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosť. V tomto prípade úrad požadoval od účastníka konania určité podklady a informácie, ktoré v rámci doručenej odpovede účastník konania nepredložil. Predmetné podklady a informácie účastník konania predložil až po lehote stanovenej úradom, resp. časť predmetných podkladov do súčasnosti nepredložil vôbec. 
 
Podľa § 38a ods. 1 zákona úrad za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, alebo za neumožnenie ich preverenia uloží podnikateľovi pokutu do výšky 1 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil zákon a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin