EK dočasne zmierňuje niektoré pravidlá hospodárskej súťaže EÚ s cieľom podporiť agropotravinársky sektor postihnutý koronakrízou

Aktualizované 13.05.2020

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 4. 5. 2020 prijala balík výnimočných opatrení na ďalšiu podporu segmentov agropotravinárskeho sektora najviac postihnutých krízou v dôsledku šírenia koronavírusu.

V rámci výnimočných opatrení EK prijala tri nariadenia1, ktorými povoľuje dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, a to z dôvodu vážnej nerovnováhy na trhoch v sektoroch
  • zemiakov,
  • mlieka a mliečnych výrobkov a taktiež
  • živých stromov, rastlín a rezaných kvetov.
Cieľom je výlučne podporiť a pomôcť stabilizovať dotknuté sektory prostredníctvom vlastných trhových opatrení hospodárskych subjektov po dobu najviac 6 mesiacov a za dodržania pravidiel fungovania vnútorného trhu.
EK tak poľnohospodárom, výrobcom, združeniam a organizáciám s uvedenými komoditami dočasne povoľuje dohody a rozhodnutia, ktoré zahŕňajú:
  • spoločné stiahnutie zemiakov z trhu a ich bezplatnú distribúciu, spracovanie na ďalšie účely, skladovanie, spoločnú propagáciu a dočasné plánovanie ich produkcie,
  • spoločné plánovanie výroby surového mlieka v súlade s meniacou sa štruktúrou dopytu a s objemom výroby,
  • spoločné stiahnutie živých rastlín a kvetov z trhu alebo bezplatnú distribúciu, spoločnú propagáciu na podporu ich predaja a dočasné plánovanie produkcie.
Prijaté nariadenia EK v uvedených sektoroch istým spôsobom zmierňujú ustanovenia článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorými sa zakazuje uzatváranie protisúťažných dohôd.

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „úrad“) zdôrazňuje, že dočasné zmiernenie pravidiel v sektoroch sa v zmysle nariadení EK vzťahuje len na určité dohody a rozhodnutia, cieľom ktorých je výlučne stabilizovať dotknuté sektory počas vymedzeného obdobia a ktoré nenarušia fungovanie vnútorného trhu. Uvedené dočasné výnimky sa netýkajú ťažkých kartelov, ako sú dohody o cenách, rozdelení trhu či bid rigging. Výrobcovia, ktorí využijú zmiernenie pravidiel musia zároveň plniť aj rad informačných a tiež ďalších povinností voči orgánom verejnej moci SR.

Viac podrobností nájdete v príslušných nariadeniach EK.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin