ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR vydal predbežné opatrenie v správnom konaní vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti výroby a distribúcie energií a médií

Aktualizované 13.05.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 4. 2020 začal z vlastného podnetu voči spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa ustanovení § 8 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) a čl. 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa uvedeného ustanovenia zákona zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok.
 
Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že mohol byť porušený zákon. Porušenie zákona môže spočívať v konaní podnikateľa, ktorý v priemyselnom parku uplatňuje voči svojim odberateľom energií a médií také obchodné podmienky, v dôsledku ktorých títo odberatelia musia odoberať od podnikateľa všetky energie a médiá, ktoré vyrába a zároveň im je znemožnené, aby si niektoré energie a médiá vyrábali sami alebo odoberali od tretích strán.
 
Vzhľadom na to, že v danom priemyselnom parku došlo k prerušeniu dodávok energií a médií jednému zo subjektov, úrad na základe § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydal dňa 12. 5. 2020 predbežné opatrenie. Cieľom predbežného opatrenia je zabezpečiť dodávky energií a médií a tiež zabrániť tomu, aby dotknutá spoločnosť bola eventuálne nútená opustiť trh v dôsledku postupu dodávateľa energií a médií. Zároveň, cieľom je aj zabrániť nezvratným zmenám, ktoré by mohli nastať pred tým, ako úrad v predmetnom správnom konaní posúdi primeranosť obchodných podmienok.
 
Prípadný rozklad proti tomuto rozhodnutiu úradu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok, a teda podľa príslušných ustanovení správneho poriadku je vykonateľné dňom jeho doručenia adresátovi. Podnikateľ, voči ktorému úrad vedie vyššie uvedené správne konanie si však zásielku s predbežným opatrením doručovanú prostredníctvom elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy zatiaľ neprevzal.

Podľa § 38 ods. 1 zákona  úrad za neplnenie rozhodnutia úradu uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 zákona.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin