KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd., a Le Bélier

Aktualizované 15.05.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 12. 5. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd., Čína (ďalej len „Guangdong“) nad podnikateľom Le Bélier, Francúzsko (ďalej len „Le Bélier“).

Podnikateľ Guangdong sa zaoberá najmä výskumom a vývojom, výrobou a predajom odlievaných hliníkových dielov pre automobilový priemysel, a to okrem iného pre motorový systém, systém prevodovky, systém podvozku, brzdový systém. Taktiež vyrába odlievacie formy, ktoré sa dajú použiť na vysokotlakové liatie hliníkových dielov. Svoje aktivity zameriava najmä na Čínu, len obmedzená časť jeho obratu pochádza od zákazníkov z Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP") a zo Slovenska (ďalej len „SR“). Do SR dodáva diely pre brzdové systémy a riadiace systémy.
 
Nadobúdaný podnikateľ Le Bélier sa špecializuje na výrobu odlievaných hliníkových dielov pre automobilový priemysel, a to okrem iného pre nasávacie systémy, štruktúry podvozku, brzdové systémy a riadiace systémy. Ďalej sa zaoberá aj opracovaním mechanických dielov s vysokou presnosťou a vytváraním nástrojov, t. j. vývojom a výrobou nástrojov potrebných na hromadnú výrobu hliníkových dielov. Z priestorového hľadiska sa zameriava najmä na trh EHP. V SR dosahuje väčšinu obratu predajom komponentov brzdových systémov pre ľahké vozidlá (pod 6 ton) (ďalej len „ĽV“).

Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie dochádza k horizontálnym prekrytiam na úrovni EHP, pokiaľ ide o dodávky hliníkových dielov pre nasávacie systémy ĽV, hliníkových dielov pre nasávacie systémy pre ťažké úžitkové vozidlá (ďalej len „ŤÚV“), hliníkových dielov pre riadiace systémy ĽV a hliníkové diely pre brzdové systémy ŤÚV, a to pre výrobcov pôvodného vybavenia tzv. OEM (vrátane dodávok náhradných dielov originálneho vybavenia tzv. OES).

Na úrovni jednotlivých komponentov vyššie uvedených systémov sa účastníci koncentrácie prekrývajú výlučne vo vzťahu k nasávacím systémom pre ĽV, obaja dodávajú puzdrá kompresorov a chladiace systémy pre ĽV. V SR nedochádza medzi účastníkmi koncentrácie k horizontálnym prekrytiam na úrovni vyššie vymenovaných skupín systémov ani ich jednotlivých komponentov. 

Ani v jednom prípade z vyššie uvedených horizontálnych prekrytí nedochádza k vzniku ovplyvnených trhov (t. j. minimálne 15%-ný trhový podiel) vo vzťahu k EHP ani SR.

Úrad ďalej zistil, že medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádza k reálnemu ani potenciálnemu vertikálnemu vzťahu.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 5. 2020.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin