KONCENTRÁCIE: PMÚ SR uložil pokuty podnikateľom GRAFOBAL GROUP development, a. s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., za neoznámenie koncentrácie a predčasnú implementáciu práv a povinností z nej vyplývajúcich

Aktualizované 25.05.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 5. 2020 vydal rozhodnutie, ktorým podnikateľovi GRAFOBAL GROUP development, a. s., Bratislava (ďalej len „GGD“) uložil pokutu vo výške 27 000 eur a podnikateľovi Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava (ďalej len „BVS“) pokutu v symbolickej výške 1 000 eur.
 
Úrad v rozhodnutí konštatoval, že podnikatelia GGD a BVS porušili § 10 ods. 7 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) tým, že neoznámili koncentráciu spočívajúcu v získaní ich spoločnej kontroly nad podnikateľom Infra Services, a.s., Bratislava (ďalej len „Infra Services“), ktorá vznikla dňa 20. 5. 2019 spôsobom uvedeným v rozhodnutí úradu č. 2019/KOV/SKO/3/281, predtým, ako sa začali vykonávať práva a povinnosti z nej vyplývajúce.
 
Úrad tiež skonštatoval, že podnikateľ GGD porušil § 10 ods. 11 zákona tým, že vykonával práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie predtým, ako úrad o nej právoplatne rozhodol, t. j. dňa 5. 9. 2019. Uvedená koncentrácia bola založená dvoma právnymi úkonmi, pričom podnikateľ GGD implementoval jeden z nich tým, že dňa 20. 5. 2019 nadobudol 49 % akcií spoločnosti Infra Services tak, že v tento deň boli rubopisované, odovzdané a bol zapísaný do zoznamu akcionárov spoločnosti Infra Services s tým, že dňa 20. 6. 2019 zaplatil časť kúpnej ceny za tieto akcie.
 
Vo vzťahu k podnikateľovi BVS úrad zastavil konanie vo veci porušenia § 10 ods. 11 zákona, keďže úrad v konaní nepreukázal, že podnikateľ BVS porušil predmetné ustanovenie zákona.

Vzhľadom na to, že s podnikateľom GGD došlo k urovnaniu vo vzťahu k porušeniam § 10 ods. 7 a ods. 11 zákona, úrad mu o 50 % znížil pokutu, ktorú by mu inak uložil.

Pri ukladaní pokuty úrad vychádzal najmä zo závažnosti a v prípade porušenia § 10 ods. 11 zákona aj z dĺžky trvania porušenia. V rámci závažnosti porušenia § 10 ods. 7 zákona úrad zobral do úvahy okrem iného aj to, že v konečnom dôsledku úrad vydal rozhodnutie, v ktorom s koncentráciou súhlasil, ďalej v istom ohľade precedenčný charakter tohto prípadu a pri podnikateľovi BVS aj skutočnosti súvisiace s jeho neúčasťou na právnych úkonoch zakladajúcich danú koncentráciu. V prípade porušenia § 10 ods. 11 zákona podnikateľom GGD úrad prihliadol okrem iného na rozsah úkonov, ktorými sa podnikateľ GGD dopustil v tomto prípade porušenia zákona, ako aj na uvádzaný precedenčný charakter tohto prípadu.
 
V prípade porušení zákona podnikateľom GGD úrad s ohľadom na potrebu zabezpečenia preventívneho a represívneho účinku pokuty osobitne prihliadol aj na skutočnosť, že podnikateľ GGD patrí do skupiny so silným ekonomickým zázemím.
 
S ohľadom na zverejnené informácie, podľa ktorých BVS má v úmysle nadobudnúť výlučnú kontrolu v Infra Services2úrad upozorňuje, že ide o inú transakciu, ako je tá, v súvislosti s ktorou úrad uložil pokuty.
 
Rozhodnutie doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť.

1 Rozhodnutie o koncentrácii je dostupné na https://www.antimon.gov.sk/grafobal-group-development-as-bratislava-bratislavska-vodarenska-spolocnost-as-bratislava/ a súvisiaca tlačová správa je na https://www.antimon.gov.sk/koncentracie-pmu-sr-schvalil-koncentraciu-podnikatelov-grafobal-group-development-a-s-bratislavska-vodarenska-spolocnost-a-s-a-infra-services-a-s/
2 Informáciu môžete nájsť na http://www.bvsas.sk/sk/aktuality/ (18. 5. 2020, Bratislavská vodárenská spoločnosť chce prevziať plnú kontrolu nad svojou dcérskou spoločnosťou Infra Services...)

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin