KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS LP, The Charlton Group, INC., a Dura Automotive Systems LLC

Aktualizované 25.05.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 25. 5. 2020 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS LP, New York, USA a The Charlton Group, INC., Michigan, USA nad časťou podnikateľa Dura Automotive Systems LLC, Delaware, USA.

Sektor:
D 29.3 Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin