PMÚ SR zrušil predbežné opatrenie v správnom konaní vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti výroby a distribúcie energií a médií

Aktualizované 26.05.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 4. 2020 začal z vlastného podnetu voči spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa ustanovení § 8 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) a čl. 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa uvedeného ustanovenia zákona zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok.
 
Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že mohol byť porušený zákon. Porušenie zákona môže spočívať v konaní podnikateľa, ktorý v priemyselnom parku uplatňuje voči svojim odberateľom energií a médií také obchodné podmienky, v dôsledku ktorých títo odberatelia musia odoberať od podnikateľa všetky energie a médiá, ktoré vyrába a zároveň im je znemožnené, aby si niektoré energie a médiá vyrábali sami alebo odoberali od tretích strán.
 
Vzhľadom na to, že v danom priemyselnom parku došlo k prerušeniu dodávok energií a médií jednému zo subjektov, úrad na základe § 43 ods. 1 písm. a) zákona o správnom konaní (správny poriadok) vydal dňa 12. 5. 2020 predbežné opatrenie. Cieľom predbežného opatrenia bolo zabezpečiť dodávky energií a médií a tiež zabrániť tomu, aby dotknutá spoločnosť bola eventuálne nútená opustiť trh v dôsledku postupu dodávateľa energií a médií. Zároveň, cieľom bolo aj zabrániť nezvratným zmenám, ktoré by mohli nastať pred tým, ako úrad v predmetnom správnom konaní posúdi primeranosť obchodných podmienok.
 
Na základe doručených informácií o obnovení dodávok energií a médií pre dotknutú spoločnosť a o uzavretí dohody o podmienkach ďalšieho poskytovania energií a médií, úrad dospel k záveru, že pominul dôvod, pre ktorý nariadil toto predbežné opatrenie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, úrad dňa 25. 5. 2020 na základe § 43 ods. 2 zákona o správnom konaní (správny poriadok) zrušil predbežné opatrenie uložené v danej veci.
 
V tejto súvislosti úrad dodáva, že správne konanie vo veci naďalej pokračuje.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin