Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR rozhodla o uložení vyše 6,7 miliónovej pokuty za kartelovú dohodu pri predaji motorových vozidiel značky Volkswagen

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) rozhodnutím č. 2020/DOH/POK/R/15 zo dňa 15. 5. 2020 zmenila  prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, (ďalej len „úrad“) č. 2020/DOH/POK/1/2  zo dňa 3. 2. 2020 v časti ohľadom uloženej pokuty.
 
Účastníkom konania uložila súhrnnú pokutu vo výške 6 729 537,80 eur.
 
Na základe úspešného uplatnenia programu zhovievavosti (leniency programu) Rada úradu dvom účastníkom konania pokutu neuložila a ďalším dvom ju znížila. Keďže u jedného účastníka došlo k procesu urovnania, Rada úradu mu pokutu tiež znížila.
 
Jednému účastníkovi konania Rada úradu uložila zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia.
 
V časti skutkového zistenia a právneho posúdenia Rada úradu potvrdila  prvostupňové rozhodnutie úradu, v ktorom preukázal kartelovú dohodu medzi 18 podnikateľmiCieľom ich kartelovej dohody bolo obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu predaja nových osobných a úžitkových motorových vozidiel značky Volkswagen na území Slovenskej republiky.
 
Zúčastnení predajcovia sa dohodli na výške maximálnych zliav poskytovaných na jednotlivé typy vozidiel značky Volkswagen a rozdelili si územie Slovenskej republiky podľa regiónov, v ktorých majú svoje prevádzky. Na základe dohody mali zákazníkom z iného regiónu poskytnúť zľavu o 1 % nižšiu, než akú by im ponúkol predajca z ich regiónu. Cieľom malo byť tiež odstránenie konkurencie medzi predajcami, ako aj zachovanie si určitého okruhu zákazníkov a tiež hladiny cien. Predmetom vecného rozdelenia zákazníkov bolo pravidlo, podľa ktorého, ak predajcovia vedeli o tom, že zákazník už „patrí“ inému predajcovi, teda že v minulosti už kupoval vozidlá u iného predajcu v rámci predajnej siete Volkswagen, poskytli takémuto zákazníkovi cenovo nevýhodnejšiu ponuku, aby bol zákazník motivovaný zakúpiť si vozidlo u „svojho“ predajcu, príp. ho priamo inštruovali, aby si automobil zakúpil u konkrétneho predajcu.
 
Účastníci dohody si rozdelili aj zákazníkov, ktorí nakupovali vozidlá prostredníctvom verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaží alebo iných obdobných súťaží. V súvislosti s tým mali koordinovať svoju účasť a postup pri predkladaní súťažných ponúk v procese verejného obstarávania, vo verejných obchodných súťažiach alebo v obdobných súťažiach, ktoré sa týkali predaja osobných a ľahkých úžitkových vozidiel značky Volkswagen na území Slovenskej republiky. Na účely realizácie dohody si jej účastníci vymieňali citlivé obchodné informácie. Pri vybraných účastníkoch dohody úrad preukázal aj uplatnenie tejto časti praktiky v praxi, za čo bol po zohľadnení príslušných ustanovení § 38h zákona o ochrane hospodárskej súťaže jednému z nich uložený vyššie spomínaný zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov.
 
Posudzované  správanie je podľa ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže (§ 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže v znení účinnom do 17. 4. 2016) a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (čl. 101 ods. 1 písm. a) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie) zakázané.
 
Preukázaný kartel, ktorý trval niekoľko rokov a cieľom ktorého bolo obmedzenie hospodárskej súťaže, typovo patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 6. 2020. Účastníci konania sa môžu domáhať preskúmania tohto rozhodnutia súdom.