KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Eurofoam GmbH a Greiner AG

Aktualizované 09.06.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 02. 06. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Eurofoam GmbH, Kremsmünster, Rakúsko (ďalej len „Eurofoam“) z (nepriamej) spoločnej kontroly vykonávanej spoločnosťami Greiner AG, Kremsmünster, Rakúsko (ďalej len „Greiner“) a Recticel S.A. –N.V., Brusel, Belgicko na výlučnú kontrolu vykonávanú spoločnosťou Greiner.

Nadobúdateľ Greiner je materskou spoločnosťou skupiny Greiner, ktorá je zložená zo štyroch divízií. Prvá divízia pôsobí v oblasti relevantnej z hľadiska posúdenia tejto koncentrácie (ďalej ako „GFI divízia"), t. j. špecializuje sa na vývoj, výrobu a spracovanie funkčných PUR pružných a kompozitných pien. V Slovenskej republike pôsobí skupina Greiner iba prostredníctvom spoločnosti Eurofoam, ktorá je cieľovou spoločnosťou v rámci predmetnej koncentrácie.

Nadobúdaná spoločnosť je výrobcom pružnej PUR peny na báze polyéteru a polyesteru, pôsobí v rámci strednej a východnej Európy. V Slovenskej republike má spoločnosť Eurofoam iba jednu dcérsku spoločnosť, a to POLY, spol. s r.o., so sídlom v Žiline.

Úrad zistil, že v prípade predmetnej koncentrácie nedochádza v aktivitách účastníkov koncentrácie k horizontálnemu prekrytiu vo vzťahu ku Slovenskej republike. V rámci vyhodnocovania vertikálnych vzťahov úrad zobral do úvahy jednak skutočnosť, že vertikálne vzťahy medzi spoločnosťami Greiner a Eurofoam existujú už pred uskutočnením predmetnej koncentrácie, t. j. v tomto smere nedochádza k trhovej zmene, a jednak zanedbateľný rozsah týchto vertikálnych vzťahov.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 06. 2020.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin