KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov KBC Group N.V. a OTP Banka Slovensko, a. s.

Aktualizované 09.06.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 05. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa KBC Group N.V., Belgické kráľovstvo (ďalej len „KBC Group”) nad podnikateľom OTP Banka Slovensko, a. s., Bratislava (ďalej len „OTP SK”).  
 
Podľa oznámenia koncentrácie je KBC Group holdingovou spoločnosťou skupiny KBC pôsobiacou v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, ktorá sa zameriava na činnosti v oblasti retailového bankovníctva, privátneho bankovníctva, finančných služieb pre malé a stredné podniky a na klientov so strednou kapitalizáciou (ďalej len „skupina KBC”). 
 
Podnikateľské činnosti skupiny KBC  sú na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR”) poskytované najmä prostredníctvom podnikateľov Československá obchodná banka, a. s., ČSOB Poisťovňa, a. s., ČSOB Leasing, a. s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r. o., ČSOB Real, s. r. o., ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., ČSOB Advisory, s. r. o. Tieto činnosti sú zamerané na poskytovanie retailového bankovníctva, korporátneho bankovníctva, platobných služieb, platobných kariet, lízingu, služieb finančného sprostredkovania, služieb finančného trhu, služieb poistenia, stavebného sporenia, faktoringových služieb, služieb správy majetku.
 
Podnikateľské činnosti OTP SK sú na území SR zamerané najmä na poskytovanie retailového bankovníctva, korporátneho bankovníctva, platobných služieb, platobných kariet, služieb finančného sprostredkovania, služieb finančného trhu, faktoringových služieb.
 
Z hľadiska posúdenia horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie úrad zistil, že aktivity skupiny KBC a OTP SK sa na území SR prekrývajú v  nasledujúcich okruhoch podnikateľských činností: retailové bankovníctvo, korporátne bankovníctvo, platobné služby, platobné karty, služby finančného sprostredkovania, služby finančného trhu,  faktoringové služby.
 
Vychádzajúc z informácií uvádzaných v oznámení koncentrácie, úrad zistil, že z hľadiska užšie identifikovaných tovarových relevantných trhov, s priestorovou dimenziou danou územím SR, vo vzťahu k prerývajúcim sa činnostiam skupiny KBC a OTP SK bude ich spoločný podiel menej ako 15 %. Pritom pozícia skupiny KBC sa s ohľadom na pozíciu OTP SK na jednotlivých užšie identifikovaných relevantných trhoch významne nezmení. Z hľadiska horizontálneho posúdenia teda predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy.
 
Úrad ďalej zvažoval vertikálne účinky predmetnej koncentrácie vo vzťahu: finančné sprostredkovanie poskytované OTP SK (v členení na finančné sprostredkovanie poskytované vo vzťahu k produktom poisťovníctva, stavebného sporenia, dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, úverov) – finančné služby poskytované skupinou KBC v SR. S ohľadom na pozíciu OTP SK vo finančnom sprostredkovaní, ako aj s ohľadom na pozíciu skupiny KBC ohľadom jednotlivých poskytovaných finančných služieb úrad neidentifikoval, že by v dôsledku predmetnej koncentrácie došlo k obmedzeniu prístupu konkurenčných poskytovateľov finančných služieb ku službám finančného sprostredkovania a ani k obmedzeniu prístupu konkurenčných poskytovateľov finančného sprostredkovania k produktom poskytovateľov finančných služieb. Z hľadiska vertikálneho posúdenia teda predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy.
 
Zároveň, vzhľadom na pozíciu skupiny KBC a/alebo pozíciu OTP SK na jednotlivých užšie identifikovaných relevantných trhoch v rámci SR a existenciu viacerých bánk s vyššou pozíciou, ako bude mať skupina KBC v dôsledku koncentrácie, úrad vo vzťahu ku konglomerátnym účinkom koncentrácie (najmä portfólio efekt) neidentifikoval negatívne účinky posudzovanej koncentrácie.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 06. 2020.
 

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin