Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Bardin Hill Investment Partners, LP, The Charlton Group, INC., a Dura Automotive Systems LLC

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 03. 06. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Bardin Hill Investment Partners, LP, New York, USA (ďalej len „Bardin Hill“) a The Charlton Group, INC., Michigan, USA (ďalej len „Charlton“) nad časťou podnikateľa Dura Automotive Systems LLC, Wilmington, USA, ktorú tvoria jej dcérske spoločnosti v Európe, Indii a Brazílii a určité ďalšie súvisiace aktíva (ďalej len „nadobúdané spoločnosti“).
 
Spoločnosť Bardin Hill je spoločnosť zameraná na správu investícií. Špecializuje sa na úverové stratégie, vrátane rizikových úverov, napätých úverov a bonitných úverov. Investuje cez fondy, ktoré spravuje a cez svoje dcérske spoločnosti do pohľadávok prostredníctvom kúpy úverových nástrojov, podnikových dlhopisov a iných dlhových nástrojov emitovaných obchodnými spoločnosťami. Nepodniká v sektore automobilového priemyslu. Na území SR nevykonáva žiadnu činnosť.
 
Charlton je obchodná spoločnosť zameraná na investície do rôznych priemyselných sektorov, vrátane ropného a plynárenského priemyslu, nehnuteľností a prenájmu. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vykonáva najmä tieto hlavné činnosti: dodávky hlavných automobilových komponentov od výrobcov po celom svete, skladovanie, montáž a distribúcia automobilových komponentov dovážaných do USA a zabezpečovanie inžinierskych projektových služieb pre výrobné spoločnosti. V automobilovom priemysle poskytuje služby výrobcom pôvodných zariadení (ďalej len „OEM") a je priamym dodávateľom automobiliek. Pôsobí vo viacerých krajinách. Spoločnosť Charlton vykonáva výlučnú kontrolu nad spoločnosťou Grand Rapid Controls LLC, Michigan, USA (ďalej len „GRC"), ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu systémov na ovládanie pohybu a elektrotechnických káblov v rámci viacerých nevýrobných aj výrobných sektorov, vrátane obranného priemyslu, kozmického sektora a automobilového priemyslu. V automobilovom priemysle sa výrobky spoločnosti GRC predávajú OEM aj ďalším nezávislým odberateľom (tzv. „IAM"). Tieto výrobky sa používajú v mnohých automobilových systémoch, napr. otváranie/zatváranie dverí, posúvanie sedadiel, posuvné dvere, systémy na nastavovanie sedadiel, pohon okenných skiel, parkovacie zámky, systémy na nastavovanie spätných zrkadiel, uvoľňovanie ručnej brzdy. Okrem USA pôsobí aj v Číne a Rumunsku, v SR nepôsobí. Okrem spoločnosti GRC nepôsobí v Európe žiadny iný subjekt kontrolovaný spoločnosťou Charlton.
 
Skupina Dura je globálny výrobca automobilových dielov a pôsobí ako dodávateľ pre výrobcov OEM a pre ich priamych dodávateľov. Nadobúdané spoločnosti sa zaoberajú výrobou a globálnymi dodávkami výrobkov skupiny Dura aj v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a SR. Výrobky možno rozdeliť do štyroch segmentov: karoséria a podvozok, ovládacie systémy, elektronika, vonkajšie prvky.
 
Koncentráciou vyššie uvedených podnikateľov dochádza k menšiemu horizontálnemu prekrytiu aktivít v rámci EHP. Konkrétne, spoločnosť GRC zo skupiny nadobúdateľa Charlton aj nadobúdané spoločnosti vyrábajú káble pre ovládacie systémy a systémy na pohon otvárania, pričom prekrytie sa týka len dodávok dielov pre priamych dodávateľov, pre použitie v osobných vozidlách a ľahkých úžitkových vozidlách. V SR nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít.
 
Úrad zistil, že v tomto prípade ide o prekrytie v rámci EHP v minimálnom rozsahu, ani v jednom prípade z uvedených horizontálnych prekrytí nedochádza k vzniku ovplyvnených trhov vo vzťahu k EHP (t. j. minimálne 15%-ný trhový podiel). Úrad tiež zobral do úvahy pôsobenie GRC (skupiny nadobúdateľa) v EHP v menšom rozsahu, v dôsledku čoho prírastok trhového podielu predmetnou koncentráciou je nízky. Na základe uvedeného úrad uzavrel, že koncentráciou vzniknuté horizontálne prekrytie nevzbudzuje súťažné obavy.
 
Pokiaľ ide o možné vertikálne prepojenia, nedochádza k reálnemu ani potenciálnemu vertikálnemu vzťahu medzi účastníkmi koncentrácie.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 06. 2020.