Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR začal správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti výkonu kolektívnej správy práv

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 7. 2020 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
Úrad na základe vykonaného prešetrovania získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že konaním podnikateľa pôsobiaceho v oblasti výkonu kolektívnej správy práv v odbore verejný prenos a technické predvedenie prostredníctvom technických zariadení v izbách ubytovacích zariadení na území Slovenskej republiky môže dochádzať k uplatňovaniu neprimeraných cien.

Podľa § 38 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže úrad za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 zákona.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.