Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa UNIPETROL, a.s., a časti podnikateľa Fontee, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 07. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa UNIPETROL, a.s., Česká republika (ďalej len „Unipetrol“) nad časťou podnikateľa Fontee, s.r.o., Slovenská republika (ďalej len „Fontee“), ktorú predstavujú aktíva slúžiace na prevádzku 1 čerpacej stanice.

Skupina Unipetrol je súčasťou nadnárodnej skupiny PKN ORLEN, ktorej hlavným predmetom činnosti je ťažba a spracovanie ropy, resp. petrochemická výroba a predaj týchto výrobkov. V rámci Slovenskej republiky v oblasti maloobchodného predaja pohonných hmôt a doplnkového tovaru skupina prevádzkuje 10 čerpacích staníc, na ktorých sú zákazníkom predávané pohonné hmoty, mazivá a ďalší doplnkový tovar.

Nadobúdanú časť podnikateľa Fontee tvoria aktíva slúžiace na prevádzku čerpacej stanice, ktoré pozostávajú z čerpacej stanice a súvisiacich objektov. Čerpacia stanica nebola nikdy prevádzkovaná a negenerovala žiaden obrat, avšak ide o nadobudnutie aktív, na základe ktorých možno dosahovať obrat. Napriek skutočnosti, že predmetná koncentrácia by samostatne z hľadiska obratu nepodliehala kontrole úradu, predmetný zámer koncentrácie úrad posudzuje ako podliehajúci kontrole úradu, keďže sa v tomto prípade uplatní ustanovenie § 10 ods. 5 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. V zmysle tohto ustanovenia dve koncentrácie, ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi a spoločne podliehajú kontrole podľa zákona, sa považujú za jednu koncentráciu, ktorú je úrad oprávnený posudzovať. Úrad rozhodnutím č. 2019/KOH/SKO/3/29 zo dňa 05. 09. 2019 schválil koncentráciu, ktorou podnikateľ Unipetrol nadobudol kontrolu nad časťou podnikateľa Fontee, konkrétne nad aktívami slúžiacimi na prevádzku 7 čerpacích staníc.

Vychádzajúc z počtu čerpacích staníc, ktoré Unipetrol kontroluje, zo skutočnosti, že predmetom akvizície je jedna čerpacia stanica (ktorá doposiaľ nebola prevádzkovaná) a z rozmiestnenia predmetných čerpacích staníc v rámci Slovenskej republiky, ako aj z existencie významných konkurentov v tejto oblasti, predmetný zámer koncentrácie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska jej horizontálneho posúdenia na celoslovenskej úrovni ani z hľadiska lokálneho pôsobenia účastníkov koncentrácie. Rovnako, s ohľadom na rozsah činností a trhovú prítomnosť Unipetrol v rámci veľkoobchodných dodávok pohonných hmôt na území Slovenskej republiky a predovšetkým nadobúdanej časti podnikateľa Fontee v rámci maloobchodu s pohonnými hmotami, ani vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.  07. 2020.