Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Conti Tech Techno-Chemie GmbH a dk Beteiligungsgesellschaft mbH

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 27. 8. 2020 na základe § 32 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) zastavil správne konanie vo veci koncentrácie oznámenej ako vytvorenie spoločného podniku Joinplas GmbH, Nemecko (ďalej len „JV“) spoločne kontrolovaného podnikateľmi Conti Tech Techno-Chemie GmbH, Karben, Nemecko a dk Beteiligungsgesellschaft mbH, Greven, Nemecko z dôvodu, že spoločný podnik trvale nevykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu v zmysle § 9 ods. 5 zákona.
 
Správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie bolo začaté dňa 7. 7. 2020. Predmetom posudzovania úradu bola v prvom rade otázka plnofunkčnosti JV, t. j. či bude JV trvale vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu. Spoločný podnik sa považuje za plnofunkčný, okrem iného, len ak nedosahuje podstatnú časť svojho obratu interne. Ďalej podstatnou otázkou je, či je spoločný podnik bez ohľadu na tento predaj skutočne orientovaný na zohrávanie aktívnej úlohy na trhu a či sa bude predaj materským spoločnostiam uskutočňovať na báze trhových pravidiel.
 
V tomto prípade úrad konštatuje, že JV, s ohľadom najmä na absenciu aktívnej obchodnej politiky, možnosť zasahovania do cenotvorby zo strany matiek, dlhé obdobie rozbehu a mieru odberu produkcie zo strany matiek v porovnaní s produkciou umiestňovanou na trh tretím stranám, v kombinácii s neuplatnením trhového odstupu, sa nebude zúčastňovať ako podnikateľ na hospodárskej súťaži v takej miere, aby úrad tento podnik mohol považovať za plnofunkčný.
 
Úrad teda zistil, že na základe Zmluvy o založení JV sa vytvorí spoločný podnik, ktorý bude spoločne kontrolovaný dvoma podnikateľmi, avšak nebude predstavovať podnik, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu, a preto predmetná transakcia nepredstavuje koncentráciu.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 9. 2020.