Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Začatie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky, odborom legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predložil návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa začalo dňa 19. 10. 2020.
 
Predkladaným návrhom zákona dochádza najmä k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu.
 
Navrhované zmeny sa dotýkajú aj oblasti kontroly koncentrácií a keďže súčasný zákon o ochrane hospodárskej súťaže je už zmenený viacerými novelami, z hľadiska prehľadnosti právnej úpravy sa úradu javilo ako vhodné predložiť do legislatívneho procesu nový návrh zákona. Bližšie návrhy a zmeny oproti súčasnej právnej úprave sú obsahom predkladacej správy a dôvodových správ.
 
Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona je stanovené na 6. 11. 2020.
 
Úrad týmto vyzýva širokú verejnosť, aby sa zapojila do tejto diskusie k návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Návrh zákona je dostupný na portáli Slov-Lex https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/284, prostredníctvom ktorého je možné predkladať aj návrhy a pripomienky.