Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR uložil podnikateľovi Slovenská pošta, a.s., pokutu za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v určenej lehote a predloženie nepravdivých informácií – doplnenie

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 29. 10. 2020 vydal tlačovú správu o uložení pokuty podnikateľovi Slovenská pošta, a.s., podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predloženie nepravdivých informácií, čím podnikateľ porušil povinnosť ustanovenú v § 22 ods. 2 zákona.
 
Úrad v rámci tlačovej správy nedopatrením uviedol neúplnú informáciu, a preto túto tlačovú správu dopĺňa nasledovne:
 
Predmetné prvostupňové rozhodnutie úradu zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, keďže voči tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať rozklad. O prípadnom rozklade bude v druhostupňovom konaní rozhodovať Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.