KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov AGEL SK a.s. a Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Aktualizované 13.11.2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 03. 11. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa AGEL SK a.s., Bratislava (ďalej len „Agel SK“ alebo „Oznamovateľ“) nad podnikateľom Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Skalica (ďalej len „Nemocnica Skalica“).

Hlavnou činnosťou podnikateľa Agel SK a spoločností patriacich do jeho ekonomickej skupiny je poskytovanie zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky. Poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „ÚZS“), ambulantnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „AZS“), lekársku starostlivosť (ďalej len „LS“), spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (ďalej len „SvaLZ“), dopravnú zdravotnú službu (ďalej len „DZS“) a pracovnú zdravotnú službu (ďalej len „PZS“). Okrem toho pôsobí ako dodávateľ zdravotníckeho materiálu.

Nadobúdaný podnikateľ Nemocnica Skalica poskytuje na území Slovenskej republiky zdravotnícku starostlivosť, a to ÚZS, AZS, SVaLZ, LS, DZS a PZS.

Úrad identifikoval, že aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prekrývajú v oblasti poskytovania ÚZS, AZS, SVaLZ, LS, DZS a PZS. Taktiež medzi účastníkmi existuje vertikálne prepojenie, a to vo vzťahu k dodávkam zdravotníckeho materiálu.

Pre posúdenie existencie prekrytí v oblasti poskytovania ÚZS a AZS a pre potreby identifikácie geografických relevantných trhov vychádzal úrad z lokalít pôsobenia poskytovateľov ÚZS a AZS Oznamovateľa a Nemocnice Skalica, ako aj zo skutočnosti, či a v akom rozsahu dochádza k migrácii pacientov medzi nimi. Z predmetných informácií úrad dospel k záveru, že nedochádza ku geografickému prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti poskytovania ÚZS a AZS a k migrácii pacientov medzi Nemocnicou Skalica a nemocnicami Agel SK, a teda nebol dôvod na to, aby sa úrad bližšie zaoberal posudzovaním horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie v týchto oblastiach.

V oblasti poskytovania SVaLZ, LS a DZS síce dochádza z tovarového hľadiska k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie, avšak ich aktivity sa z priestorového hľadiska neprekrývajú.

Pri poskytovaní PZS dochádza z horizontálneho hľadiska medzi aktivitami účastníkov koncentrácie k tovarovému, ako aj k priestorovému prekrytiu, avšak vzhľadom na trhovú štruktúru v tejto oblasti nebol dôvod na to, aby sa úrad bližšie zaoberal posudzovaním horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie.

Pri posúdení možných vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže úrad vychádzal najmä z rozsahu dodávok, ktoré Oznamovateľ dodáva Nemocnici Skalica a dospel k záveru, že toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2020.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin