Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov DBG Management GP (Guernsey) Ltd., rodiny Patel a skupiny Pfaudler

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 03. 11. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu v založení plnofunkčného spoločného podniku podnikateľmi DBG Management GP (Guernsey) Ltd., Guernsey, Normanské ostrovy (ďalej len „DBG“) a fyzickými osobami v rámci rodiny Patel, Mumbai Maharashtra, India (ďalej len „rodina Patel“), pričom do novozaloženého spoločného podniku budú vložení podnikatelia zo skupiny Pfaudler  okrem spoločnosti GMM Pfaudler Ltd. (ďalej len „nadobúdané spoločnosti“).
 
Spoločnosť DBG spravuje DBAG Fund VI, ktorý je finančným investorom. Štyri z jeho portfóliových spoločností vyrábajú priemyselné komponenty pre rozdielne zákaznícke sektory a dve ďalšie vyvíjajú a vyrábajú stroje a zariadenia. Portfólio DBG zahŕňa aj poskytovateľa priemyselných služieb, dodávateľa automobilov a tri spoločnosti pôsobiace v iných odvetviach. Niektoré spoločnosti, v ktorých DBAG Fund VI vlastní podiely, vykonávajú obchodné aktivity aj na Slovensku.
 
DBAG Fund VI v súčasnosti vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu aj nad 15  spoločnosťami, ktoré sú nadobúdané v rámci predmetnej koncentrácie. Z toho dôvodu sa úrad pri vyhodnocovaní súťažných dopadov nezaoberal prepojením ich aktivít, keďže existovalo už pred koncentráciou. Pritom zmenou, ku ktorej dochádza koncentráciou, je vstup rodiny Patel do nadobúdaných spoločností.
 
Rodina Patel má spoločné aktivity s podnikateľom DBG už pred koncentráciou, a to v podobe spoločnej kontroly nad časťou skupiny Pfaudler, konkrétne nad spoločnosťou GMM Pfaudler Ltd. Ostatná časť skupiny Pfaudler, t. j. 15 tu nadobúdaných spoločností pred koncentráciou nie je predmetom tejto spoločnej kontroly.
 
Nadobúdané spoločnosti majú inžinierske a výrobné závody v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. Vyrábajú a dodávajú rôzne výrobky zo sklom potiahnutej ocele a ďalšie zariadenia odolné proti korózii, najmä skladovacie nádrže, reaktory a nádoby pre chemický, farmaceutický a iný priemysel. Okrem toho vyrábajú polymérové a fluórpolymérové výrobky, výmenníky tepla, filtračné, sušiace a miešacie zariadenia, ako aj tesnenia hriadeľov.
 
Rodina Patel investuje do spoločností, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach, nesúvisiacich s oblasťou podnikania skupiny Pfaudler. Činnosť týchto spoločností sa zameriava na indický trh. S výnimkou GMM Pfaudler Ltd. žiadna zo spoločností (spoločne alebo výlučne) kontrolovaných rodinou Patel nevykonáva žiadne významné aktivity mimo územia Indie.
 
S ohľadom na pôsobenie účastníkov koncentrácie nedochádza vytvorením spoločného podniku vo vzťahu k územiu SR k horizontálnym prekryvom ani k vertikálnym prepojeniam. Úrad teda neidentifikoval negatívne súťažné dopady koncentrácie vo vzťahu k územiu SR, a to ani z pohľadu horizontálneho, ani ne-horizontálneho posúdenia.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2020.