Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Slovenský plynárenský priemysel, a.s., a ČEZ ESCO, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 12. 2020 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku (ďalej len „Skupina ESCO JV“) podnikateľmi Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava (spolu s kontrolovanými podnikateľmi, ďalej len „Skupina SPP“) a ČEZ ESCO, a.s., Česká republika (spolu s podnikateľmi patriacimi do ekonomickej skupiny, ďalej len „Skupina ČEZ“).
 
Skupina ESCO JV, ktorá vznikne vkladom viacerých spoločností zo strany Skupiny ČEZ (a to: AZ KLIMA SK, s. r .o., ČEZ Distribučné sústavy a.s., ČEZ SERVIS, s. r. o., e-Dome a. s., KLF-Distribúcia, s. r. o. a SPRAVBYTKOMFORT, a. s.) a peňažným vkladom zo strany Skupiny SPP, sa bude zameriavať na poskytovanie špecializovaných služieb optimalizácie spotreby energií s cieľom zníženia ich spotreby klientom na území Slovenskej republiky. Tieto budú zahŕňať poskytovanie energetických služieb, taktiež široké spektrum projektových, inžinierskych a realizačných činností vrátane výstavby, inštalácie, renovácie, prevádzky a údržby energetických zariadení vrátane kogeneračných jednotiek, rozvodných zariadení a distribučných sústav, fotovoltaických riešení a HVAC zariadení, realizácie riešení v oblasti osvetlenia a poskytovania služieb správy a údržby objektov. Spoločný podnik sa taktiež bude zaoberať lokálnou výrobou a dodávkami tepla a lokálnou distribúciou zemného plynu a elektriny.
 
Hlavnými podnikateľskými aktivitami zakladateľov Skupiny ESCO JV, relevantnými pre posúdenie vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže, boli:
 • Skupina SPP: maloobchodné dodávky zemného plynu a elektriny jednotlivým typom odberateľov,
 • Skupina ČEZ: energetické služby optimalizácie spotreby energií a s tým súvisiace služby, maloobchodné dodávky elektriny a zemného plynu jednotlivým typom odberateľov.  
Úrad sa zaoberal analýzou vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže vo vzťahu k nasledujúcim relevantným trhom:
 • poskytovanie služieb multi-technickej správy/údržby vrátane technického tzv. facility manažmentu (ďalej len „FM“) vrátane poskytovania energetických služieb (ďalej len „MTSÚFME“), a to aj v jeho užších alternatívach: 
 •  samostatne poskytovanie služieb multi-technickej správy/údržby vrátane technického FM,
 •  samostatne poskytovanie podpornej a garantovanej energetickej služby – tzv. PES a GES (eventuálne poskytovanie GES ako najužšej alternatívy) – všeobecne známe aj ako tzv. ESCO služby,
 • poskytovanie maloobchodných dodávok zemného plynu neregulovaným veľkým odberateľom, neregulovaným malým a stredným odberateľom (ďalej len „MSO“), regulovaným MSO,
 • poskytovanie maloobchodných dodávok elektriny neregulovaným veľkým odberateľom, neregulovaným MSO, regulovaným MSO,
 • výroba a dodávka tepla,
 • distribúcia zemného plynu a distribúcia elektriny.
Avšak na účel vyhodnotenia vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu nebolo potrebné identifikáciu relevantných trhov presne uzavrieť.  
 
V rámci dopadov koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže úrad analyzoval horizontálne a ne-horizontálne unilaterálne účinky koncentrácie. Taktiež sa zaoberal horizontálnymi a ne-horizontálnymi koordinačnými účinkami predmetnej koncentrácie s ohľadom na skutočnosť, že išlo o koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku. V prípadoch koncentrácií uvedeného typu sa zisťuje, či koncentrácia má za cieľ alebo môže mať za následok koordináciu súťažného správania podnikateľov, a ak áno, taktiež či táto je zakázaná.
 
Horizontálne unilaterálne účinky koncentrácie
 
Ohľadom poskytovania alternatívne identifikovaných služieb MTSÚFME úrad neidentifikoval negatívne horizontálne účinky, keďže Skupina SPP v týchto podnikateľských činnostiach nebola aktívna.
 
Rovnako úrad neidentifikoval negatívne účinky v oblasti maloobchodných dodávok zemného plynu (v segmentácii podľa typu odberateľov), maloobchodných dodávok elektriny (v segmentácii podľa typu odberateľov) a ani vo výrobe a dodávkach tepla. Dôvodom bola skutočnosť, že iba jedna z materských spoločností sa vzdávala svojich (limitovaných lokálnych) aktivít v predmetných oblastiach v prospech Skupiny ESCO JV. Taktiež, vzhľadom na tento rozsah pôsobenia v uvádzaných prevádzaných aktivitách, nadobudnutie spoločnej kontroly zo strany SPP významne neovplyvnilo jeho postavenie na daných relevantných trhoch.
 
Ne-horizontálne unilaterálne účinky koncentrácie boli analyzované vo vzťahu k:
 • poskytovaniu alternatívne identifikovaných služieb MTSÚFME na jednej strane a na druhej strane k poskytovaniu maloobchodných dodávok zemného plynu, taktiež maloobchodných dodávok elektriny, v rámci čoho boli posudzované:
 • vertikálne účinky, a to schopnosť vytlačiť konkurentov z relevantného trhu s ohľadom na prístup Skupiny ESCO JV k distribučným sieťam a k dátam o potenciálnych odberateľoch materských spoločností,
 • konglomerátne účinky, a to schopnosť balíčkovať alebo inak podmieňovať poskytnutie jednej z predmetných služieb na poskytnutie druhej z nich,
 • maloobchodným dodávkam zemného plynu k výrobe a dodávkam tepla,
 • distribúcii zemného plynu k maloobchodnému predaju zemného plynu jednotlivým typom odberateľov,
 • distribúcii elektriny k maloobchodnému predaju elektriny jednotlivým typom odberateľov,
 • distribúcii elektriny, distribúcii zemného plynu, výrobe a dodávke tepla k alternatívne identifikovaným službám MTSÚFME,
pričom negatívne účinky na podmienky hospodárskej súťaže v uvedenom ohľade úrad nezistil.
 
Horizontálne a ne-horizontálne koordinačné účinky koncentrácie
 
Ku koordinácii správania sa podnikateľov na relevantnom trhu v prípadoch koncentrácií spočívajúcich vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku podnikateľmi môže dochádzať v prípadoch, ak dvaja alebo viacerí účastníci koncentrácie, alebo s nimi prepojení podnikatelia, ktorí vytvorili spoločný podnik, zostanú v podstatnej miere pôsobiť na tom istom relevantnom trhu ako spoločný podnik, alebo na relevantnom trhu, ktorý je trhom odbytu, trhom zásobovania alebo úzko súvisiacim trhom vo vzťahu k takémuto relevantnému trhu.
 
Úrad v predmetnom prípade neidentifikoval negatívne horizontálne koordinačné účinky v dôsledku vytvorenia predmetného spoločného podniku, a to v poskytovaní
 • alternatívne identifikovaných služieb MTSÚFME, keďže:
 • Skupina ESCO JV sa bude primárne orientovať na istý typ odberateľov, kde nedochádza k naplneniu predpokladu, na základe ktorého by bolo nevyhnutné koordináciu bližšie analyzovať, a to o pôsobení materských spoločností v podstatnej miere vo vzťahu k týmto odberateľom,
 • čo sa týka ostatných odberateľov, úrad nezistil najmä schopnosť ani motiváciu na možnú koordináciu správania sa predmetných ekonomických skupín,
 • na jednotlivých relevantných trhoch v oblasti maloobchodných dodávok zemného plynu (z dôvodu významného nepomeru tržieb z hlavných aktivít Skupiny SPP a zdieľaných aktivít v Skupine ESCO JV, taktiež s ohľadom na asymetriu podielov Skupiny SPP v hlavných podnikateľských aktivitách v porovnaní so Skupinou ČEZ), ako aj v oblasti maloobchodných dodávok elektriny jednotlivým typom odberateľov.
 
Úrad sa taktiež zaoberal vyhodnotením ne-horizontálnych koordinačných účinkov vo vzťahu k viacerým kombináciám podnikateľských činností predmetných ekonomických skupín, pričom v žiadnej z možností
neidentifikoval negatívne účinky koncentrácie.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, a rovnako je v súlade s § 12 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 1. 2021.