Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie pre možné porušenie zákona týkajúce sa koncentrácie v oblasti výroby a predaja pekárenských výrobkov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 1. 2021 z vlastného podnetu začal správne konanie vo veci možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže spočívajúceho v neoznámení koncentrácie a tiež výkonu práv a povinností vyplývajúcich z tejto koncentrácie pred jej právoplatným schválením zo strany úradu. Ide o možnú koncentráciu týkajúcu sa oblasti výroby a predaja pekárenských výrobkov.
 
Na základe zhromaždených podkladov a informácií úrad nadobudol dôvodné podozrenie, že došlo k získaniu a výkonu výlučnej kontroly nad podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti výroby a predaja pekárenských výrobkov, pričom táto transakcia napĺňa znaky koncentrácie, ktorá mala byť oznámená a posúdená úradom.
 
Systém kontroly koncentrácií je založený na ich oznamovaní úradu predtým, ako podnikatelia začnú s tzv. implementáciou, t. j. vykonávaním práv a povinností z nej vyplývajúcich. Pod kontrolu úradu spadajú len transakcie pri dosiahnutí určitej ekonomickej sily, ktorá je vyjadrená v podobe obratu účastníkov koncentrácie. Iba takto môže úrad účinne posúdiť dopady koncentrácie na trh a na spotrebiteľov, a teda rozhodnúť, či v danom prípade koncentráciu schváli alebo ide o transakciu, ktorá spôsobí značné narušenie účinnej súťaže, najmä v podobe vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Začatie správneho konania neznamená, že jeho účastník porušil zákon a neprejudikuje závery, ku ktorým v danej veci dospeje úrad v rozhodnutí.