Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Optifin Invest, s.r.o., BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Ing. Víťazoslav Moric, ŽOS Vrútky, a.s., ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA, s.r.o., a ŽOS TRADING, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 29. 01.  2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi Optifin Invest, s.r.o., Bratislava  (ďalej len „Optifin“) a BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Bratislava (ďalej len „Budamar“) nad podnikateľom ŽOS Vrútky, a.s., Vrútky a spoločnej kontroly podnikateľmi Optifin, Budamar a Ing. Víťazoslav Moric (ďalej len „Ing. Moric“) nad podnikateľmi ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA, s.r.o., a ŽOS TRADING, s.r.o., všetky so sídlom vo Vrútkach.
 
Vyššie uvedené transakcie tvoria jednu koncentráciu vzhľadom na to, že sú vzájomne podmienené a podnikateľ Optifin má záujem o vstup do všetkých nadobúdaných spoločností. Pred koncentráciou bola spoločnosť ŽOS Vrútky výlučne kontrolovaná spoločnosťou Budamar. Spoločnosti ŽOS-EKO,  ŽOS-MEDIKA a ŽOS TRADING boli spoločne kontrolované spoločnosťou Budamar a Ing. Moricom. 
 
Z tohto dôvodu sa úrad pri vyhodnocovaní súťažných dopadov nezaoberal prepojením už existujúcich aktivít, ale len zmenou, ku ktorej dochádza predmetnou koncentráciou, t. j. vstupom  spoločnosti Optifin do nadobúdaných spoločností.
 
Ekonomickú skupinu, do ktorej patrí spoločnosť Budamar tvoria jej materské, dcérske a sesterské spoločnosti, ktorých predmetom činnosti sú najmä zasielateľstvo, medzinárodná a tuzemská preprava a prenájom železničných vagónov. Prostredníctvom zahraničných a slovenských spoločností skupina disponuje prostriedkami na zabezpečenie cestnej, riečnej, námornej, multimodálnej a intermodálnej prepravy. Spoločnosti patriace do skupiny pôsobia v týchto oblastiach: nákladná doprava, ktorá je nosným prvkom služieb skupiny Budamar, zasielateľstvo, výroba a opravy železničných koľajových vozidiel, prenájom lokomotív, nákladných železničných vozňov a plavidiel.
 
Zo skupiny Ing. Morica nepôsobí žiadna spoločnosť na trhu strojárstva, hutníctva, opráv koľajových vozidiel, medzinárodnej a tuzemskej prepravy, prenájmu nákladných železničných vozňov ani zasielateľstva.
 
Skupina Optifin spravuje a rozvíja portfólio spoločností, ktoré sú aktívne v rôznych oblastiach, a to najmä v medzinárodnej a tuzemskej doprave, strojárstve, odpadovom hospodárstve, hutníctve a v informačných technológiách. Skupina Optifin pôsobí tiež v oblasti nákladnej železničnej dopravy, zasielateľstva a prenájmu nákladných vozňov. Okrem toho je skupina aktívna v oblasti strojárstva a hutníctva. V oblasti strojárstva pôsobí hlavne na trhu zváraných konštrukcií, opráv nákladných železničných vagónov, opracovania ložiskových skríň, výroby tlakových nádob pre brzdy, výroby podvozkov pre nákladné železničné vagóny a špeciálne koľajové vozidlá, výroby prevodových skríň a prevodoviek.
 
Spoločnosť ŽOS Vrútky poskytuje služby najmä v oblasti výroby osobných vozňov a dieselových motorových jednotiek, ako aj v oblasti údržby osobných a nákladných vozňov, resp. dieselových a elektrických lokomotív. Osobné železničné vozne a dieselové motorové jednotky vyrába a opravuje na území SR; dodáva na územie SR, ako aj Srbska a ČR.
 
Spoločnosť ŽOS-EKO vykonáva plnenie environmentálnych povinností na ochranu životného prostredia. Spoločnosť ŽOS-MEDIKA zabezpečuje základné potreby v oblasti zdravotnej starostlivosti a základnú lekársku starostlivosť. Hlavnou činnosťou spoločnosti ŽOS TRADING je nákup náhradných dielov a súčiastok pre koľajové vozidlá.
 
Medzi aktivitami skupiny Optifin a aktivitami nadobúdaných spoločností existujú nasledujúce vertikálne prepojenia, ktoré vznikajú ako dôsledok predmetnej koncentrácie:
  • pre oblasť železničnej nákladnej prepravy a zasielateľstva (skupina Optifin) je oblasť opravy železničných koľajových vozidiel (ŽOS Vrútky) dodávateľským trhom,
  • pre oblasť prenájmu železničných nákladných vagónov (skupina Optifin) je oblasť opravy železničných koľajových vozidiel dodávateľským trhom (ŽOS Vrútky),
  • pre oblasť výroby osobných železničných vagónov (ŽOS Vrútky) je oblasť dodávok súčiastok pre železničné koľajové vozidlá (skupina Optifin) dodávateľským trhom,
  • pre oblasť opravy železničných koľajových vozidiel (ŽOS Vrútky) je oblasť dodávok súčiastok pre železničné koľajové vozidlá dodávateľským trhom (skupina Optifin).
 
Úrad preskúmal všetky alternatívy prichádzajúce do úvahy pri zadefinovaní relevantných trhov vo vzťahu k uvedeným vertikálnym prepojeniam a prihliadol na rozsah aktivít účastníkov koncentrácie a ich podnikateľských skupín na týchto trhoch a aj zameranie ich činností. Pri tomto úrad dospel k záveru, že uzavretie/obmedzenie prístupu k odberateľom a k vstupom v dôsledku predmetnej koncentrácie nie je pravdepodobné na žiadnom z takto zadefinovaných trhov. Úrad teda v predmetných oblastiach neidentifikoval súťažné obavy z hľadiska unilaterálnych vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie.
 
Z hľadiska posúdenia koordinačných účinkov predmetnej koncentrácie, konkrétne vplyvu získania spoločnej kontroly Optifin a Budamar nad nadobúdanými podnikateľmi na vznik alebo posilnenie koordinácie skupiny Optifin a skupiny Budamar na relevantných trhoch, na ktorých pôsobia obe tieto skupiny podnikateľov, je možné v plnom rozsahu odkázať na predchádzajúcu rozhodovaciu prax úradu v tejto oblasti. Závery uvedené v predošlých rozhodnutiach úradu týkajúcich sa možnej koordinácie uvedených ekonomických skupín platia i pre toto správne konanie.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 02. 2021.