Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR začal správne konania voči podnikateľom v súvislosti s porušením ich povinnosti predložiť úradu požadované podklady alebo informácie v stanovenej lehote a kvalite

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) od začiatku roka 2021 začal z vlastného podnetu tri správne konania vo veci uloženia pokuty podnikateľom podľa ustanovenia § 38a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“), a teda v súvislosti s porušením ich povinnosti spolupracovať s úradom vo forme predloženia požadovaných podkladov alebo informácií v úradom určenej lehote a v zákonom stanovenej kvalite.

Ide o samostatné správne konania, ktoré sa týkajú celkovo troch rozdielnych podnikateľov a ktoré úrad začal dňa 3. 1. 2021, 11. 2. 2021 a 12. 2. 2021.

Úrad má v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 zákona právo vyžadovať od podnikateľov informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosť.

V dotknutých prípadoch úrad požadoval od podnikateľov, aby mu v ním stanovenej lehote poskytli úplné a pravdivé určité podklady alebo informácie. Tie mu podnikatelia nepredložili v stanovenej lehote, resp. do dnešného dňa podnikatelia predložili neúplné podklady alebo informácie a chýbajúcu časť informácií nedoplnili.

Za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, alebo za neumožnenie ich preverenia úrad podľa ustanovenia § 38a ods. 1 zákona uloží podnikateľovi pokutu do výšky 1 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

V nadväznosti na uvedené úrad dodáva, že začatie správnych konaní neznamená, že účastníci konania porušili zákon a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť vo svojich rozhodnutiach.