Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Berger Holding SE a Berger Slovakia, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 02. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly spoločnosťou Berger Holding SE, Passau, Spolková republika Nemecko nad spoločnosťou Berger Slovakia, a.s., Ladce, ktorá výlučne priamo kontroluje spoločnosť Považská cementáreň, a.s., Ladce a zároveň výlučne nepriamo kontroluje spoločnosť LADCE Betón, s.r.o., Ladce.

Sektor:
C 23.6 Výroba výrobkov z betónu sadry a cementu

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.