Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Západoslovenská energetika, a. s., a BK, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 01. 03. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava nad podnikateľom BK, a.s., Piešťany.

Sektor:
D.35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
N.81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.