Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Ribera Salud, S.A., a Pro Diagnostic Group, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 02. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Ribera Salud, S.A., Španielske kráľovstvo (ďalej len „Ribera“) nad spoločnosťou Pro Diagnostic Group, a.s., Bratislava (ďalej len „PDG“). Zároveň vo vzťahu k podnikateľovi Pro Partners Holding, a.s, Bratislava (ďalej len „PPH“) a podnikateľovi MUDr. Vladimírovi Ježíkovi (ďalej len „VJ“) úrad zastavil konanie, keďže dôvod na konanie nebol daný.

Koncentrácia bola úradu oznámená ako zmena kontroly nad spoločným podnikom PDG, a to z kontroly podnikateľov Ribera a PPH na kontrolu podnikateľov Ribera, PPH a VJ.

Úrad však z  podkladov a informácií predložených v rámci oznámenia koncentrácie, najmä zo zmluvnej dokumentácie, dospel k záveru, že v predmetnom prípade dôjde k získaniu nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Ribera nad spoločnosťou PDG.

Vo vzťahu k spoločnosti PPH a VJ úrad teda zastavil správne konanie podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže dôvod na konanie vo vzťahu k nim v zmysle vyššie uvedeného nebol daný.
 
Podnikateľ Ribera ako holdingová spoločnosť zastrešuje spoločnosti poskytujúce ambulantnú a ústavnú starostlivosť, tak všeobecnú, ako aj špecializovanú (ďalej len „skupina Ribera“). Skupina Ribera pôsobí primárne v Španielsku, kde prevádzkuje šesť nemocníc. Okrem toho pôsobí v Peru a v strednej a východnej Európe. Na území SR pôsobí len prostredníctvom spoločnosti PDG, žiadne iné podnikateľské aktivity tu nemá.

Podnikateľ PDG je materskou spoločnosťou skupiny spoločností PDG poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny v neštátnych zdravotníckych zariadeniach v SR, ako aj v Českej republike. Skupina PDG na území SR prevádzkuje diagnostické centrá s modalitami, ako sú magnetická rezonancia (MRI), počítačová tomografia (CT), pozitrónová emisná tomografia (PET), röntgen (RTG) a ultrasonografia (USG).

Vzhľadom na skutočnosť, že sa aktivity účastníkov koncentrácie priestorovo neprekrývajú, pretože podnikateľ Ribera je primárne aktívny v Španielsku a na území SR pôsobí len prostredníctvom spoločnosti PDG, ktorú už pred touto koncentráciou spoločne kontroloval, pričom predmetnou koncentráciou sa mení jeho kontrola nad spoločnosťou PDG na výlučnú kontrolu, úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska  horizontálnych a nehorizontálnych účinkov.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 02. 2021.