Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., a časti podnikateľa ČEZ SK, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 23. 02. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava (ďalej len „SPP“) nad nadobúdanou časťou podnikateľa ČEZ SK, a.s., Česká republika (ďalej len „NČ ČEZ SK“), ktorej podnikateľská činnosť je zameraná na maloobchodné dodávky elektriny a zemného plynu koncovým zákazníkom v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).
 
Podnikateľ SPP je aktívny v SR predovšetkým v sektore maloobchodných dodávok zemného plynu a zaoberá sa aj maloobchodnými dodávkami elektriny. Taktiež pôsobí v oblasti veľkoobchodných dodávok zemného plynu a elektriny. Prostredníctvom spoločnej kontroly nad Skupinou ESCO JV podnikateľ SPP pôsobí aj v nasledujúcich oblastiach: lokálna distribúcia zemného plynu a elektriny, maloobchodné dodávky zemného plynu a elektriny, výroba a dodávka tepla, služby multitechnickej správy/údržby vrátane technického tzv. facility manažmentu a poskytovania energetických služieb.
 
Vo vzťahu k relevantným trhom, na ktorých pôsobí podnikateľ SPP prostredníctvom Skupiny ESCO JV úrad z hľadiska ne-horizontálneho posúdenia neidentifikoval negatívne účinky koncentrácie.

Úrad tiež posudzoval vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže vo veľkoobchodných dodávkach zemného plynu a elektriny, a to na dodávateľskej, ako aj odberateľskej úrovni, kde s ohľadom najmä na rozsah aktivít NČ ČEZ SK neidentifikoval negatívne účinky koncentrácie.
 
Čo sa týka posúdenia horizontálnych účinkov koncentrácie v oblasti maloobchodných dodávok zemného plynu a v oblasti maloobchodných dodávok elektriny jednotlivým typom odberateľov, úrad zistil nasledujúce skutočnosti:
 
Maloobchodné dodávky zemného plynu
 
Na relevantnom trhu poskytovania regulovaných maloobchodných dodávok zemného plynu malým a stredným odberateľom v SR a na relevantnom trhu regulovaných maloobchodných dodávok zemného plynu domácnostiam v SR (prípadne aj pri alternatívnej identifikácii jedného relevantného trhu regulovaných maloobchodných dodávok zemného plynu malým a stredným odberateľom a domácnostiam spolu) úrad s ohľadom na zanedbateľnú pôsobnosť NČ ČEZ SK na týchto relevantných trhoch neidentifikoval negatívne účinky predmetnej koncentrácie. 
 
Čo sa týka relevantného trhu neregulovaných maloobchodných dodávok zemného plynu veľkým odberateľom v SR, úrad zvažoval vplyv predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na dvoch alternatívne identifikovaných tovarových relevantných trhoch: celkové neregulované maloobchodné dodávky zemného plynu veľkým odberateľom a neregulované maloobchodné dodávky zemného plynu veľkým odberateľom, ktorí zo zemného plynu nevyrábajú elektrinu/teplo. Dôvodom alternatívnej identifikácie tovarového relevantného trhu bola skutočnosť, že úradom v predmetnom prípade vykonaný prieskum naznačoval špecifiká v maloobchodných dodávkach zemného plynu veľkým odberateľom, ktorí zo zemného plynu vyrábajú elektrinu/teplo. Otázku presnej identifikácie tovarového relevantného trhu nebolo potrebné uzavrieť. V oboch prípadoch bola geografická dimenzia trhu vymedzená územím SR.
 
Úrad zobral do úvahy pozíciu NČ ČEZ SK na predmetnom relevantnom trhu (v jeho alternatívnych vymedzeniach) v roku 2020, ako aj vývoj jej príslušných objemov neregulovaných dodávok veľkým odberateľom za sledované obdobie rokov 2017 až 2020, ďalej prevládajúci spôsob výberu dodávateľa najmä prostredníctvom tendrov/výberových konaní a tiež pomerne krátke trvanie zmlúv na tomto relevantnom trhu.
 
Úrad taktiež zisťoval, či je potrebné zohľadniť v analýze vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu neregulovaných maloobchodných dodávok zemného plynu veľkým odberateľom (v alternatívnej identifikácii) aj predmetnou koncentráciou získavanú trhovú pozíciu podnikateľa SPP v neregulovaných maloobchodných dodávkach elektriny veľkým podnikateľom. Uvedené sa však nepreukázalo.
 
Vzhľadom na tieto skutočnosti neboli identifikované negatívne účinky predmetnej koncentrácie.
 
Na relevantnom trhu neregulovaných maloobchodných dodávok zemného plynu malým a stredným odberateľom nebolo preukázané, že by tendre/výberové konania v najužšom slova zmysle predstavovali prevládajúci spôsob výberu dodávateľa zemného plynu, taktiež trvanie zmlúv je dlhšie v porovnaní s veľkými odberateľmi zemného plynu. V rámci analýzy vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na predmetnom relevantnom trhu úrad pristúpil k detailnej analýze zákazníckeho portfólia, ktoré bolo v tomto segmente predmetom posudzovanej koncentrácie. Úrad vyhodnotil viacero aspektov, od geografického rozmiestnenia odberných miest odberateľov NČ ČEZ SK v tomto segmente, cez faktor foriem akvizícií nových zmluvných partnerov či efekt prolongácií, ako aj obchodných podmienok vrátane ich zmien pri uplatňovaní retenčných alebo reakvizičných obchodných stratégií, rovnako tak posúdil volatilitu odberných miest NČ ČEZ SK, taktiež mieru prírastku trhového podielu podnikateľa SPP v dôsledku koncentrácie, ktoré nepoukazovali na jej negatívne efekty.
 
Zároveň s ohľadom na skutočnosť, že spoločný predaj zemného plynu a zároveň elektriny tomuto typu odberateľov sa nepreukázal ako významný faktor presadzovania sa na danom relevantnom trhu, úrad uzavrel, že uvedené významným spôsobom neovplyvní postavenie podnikateľa SPP na relevantnom trhu neregulovaných maloobchodných dodávok zemného plynu malým a stredným odberateľom.
 
Maloobchodné dodávky elektriny
 
Na relevantnom trhu poskytovania neregulovaných maloobchodných dodávok elektriny malým a stredným odberateľom, regulovaných maloobchodných dodávok elektriny malým a stredným odberateľom a na relevantnom trh regulovaných maloobchodných dodávok elektriny domácnostiam v SR (prípadne aj na alternatívne identifikovaných priestorových relevantných trhoch podľa územia jednotlivých troch najväčších distribučných sietí) úrad s ohľadom na nevýznamné postavenie podnikateľa SPP, ako aj NČ ČEZ SK nezistil súťažné obavy v dôsledku koncentrácie.
 
Na relevantnom trhu neregulovaných maloobchodných dodávok elektriny veľkým odberateľom v SR (prípadne aj na alternatívne identifikovaných priestorových relevantných trhoch podľa územia jednotlivých troch najväčších distribučných sietí) získa podnikateľ SPP v dôsledku koncentrácie významnejšiu pozíciu, avšak posudzovaná koncentrácia z dôvodu existencie hráča na prvej pozícii na danom trhu nespôsobuje negatívne účinky na podmienky hospodárskej súťaže. Zároveň úrad zistil, že postavenie podnikateľa SPP v neregulovaných maloobchodných dodávkach zemného plynu veľkým odberateľom nie je spôsobilé významne ovplyvniť jeho postavenie v neregulovaných maloobchodných dodávkach elektriny veľkým odberateľom.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 02. 2021.