Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok o prejudiciálnych otázkach vo veci Slovak Telekom proti PMÚ SR, ktorým potvrdil argumentáciu PMÚ SR týkajúcu sa aplikácie zásady ne bis in idem

Aktualizované:
Obsah
Súdny dvor EÚ dňa 25. 2. 2021 vydal rozsudok o prejudiciálnych otázkach vo veci C-857/19, ktorým potvrdil argumentáciu Protimonopolného úradu SR týkajúcu sa aplikácie zásady ne bis in idem.
 
Vo veci C-857/19 Slovak Telekom proti Protimonopolný úrad SR odpovedal Súdny dvor EÚ na dve prejudiciálne otázky, ktoré predložil Najvyšší súd SR v konaní o kasačnej sťažnosti podnikateľa Slovak Telekom proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave. V tomto rozsudku Krajský súd v Bratislave potvrdil rozhodnutie Protimonopolného úradu SR vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Slovak Telekom. Prejudiciálne otázky Najvyššieho súdu SR sa týkali predpokladu, že rozhodnutie Európskej komisie proti Deutsche Telekom AG a Slovak Telekom a rozhodnutie Protimonopolného úradu SR proti Slovak Telekom mohlo podnikateľa postihnúť dvakrát v tej istej veci.
 
V prvej otázke sa Najvyšší súd SR pýtal, či sa má čl. 11 ods. 6 prvá veta nariadenia č. 1/2003 vykladať v tom zmysle, že orgány hospodárskej súťaže členských štátov strácajú svoju právomoc uplatňovať čl. 101 a 102 ZFEÚ, ak začne Európska komisia konanie s cieľom prijať rozhodnutie, ktorým konštatuje porušenie týchto ustanovení.
 
V druhej otázke sa Najvyšší súd SR pýtal, či sa zásada ne bis in idem, ako je zakotvená  v čl. 50 Charty, má vykladať tak, že sa uplatňuje na také porušenia práva hospodárskej súťaže, akým je zneužitie dominantného postavenia upravené v čl. 102 ZFEÚ, pokiaľ sú tieto porušenia sankcionované samostatne a nezávisle Európskou komisiou a orgánom hospodárskej súťaže členského štátu pri výkone právomocí v súlade s čl. 11 ods. 6 nariadenia č. 1/2003.
 
Súdny dvor EÚ rozhodol o prvej otázke tak, že orgány hospodárskej súťaže členských štátov strácajú svoju právomoc uplatňovať čl. 101 a 102 ZFEÚ, pokiaľ Európska komisia začne konanie na účely prijatia rozhodnutia, ktorým sa konštatuje porušenie týchto ustanovení, v rozsahu, v akom sa tento formálny akt týka tých istých údajných porušení čl. 101 a 102 ZFEÚ, ktorých sa dopustil ten istý alebo tie isté podniky na tom istom alebo tých istých tovarových a geografických trhoch počas toho istého alebo tých istých období, ako sú tie, ktoré sú predmetom konania alebo konaní, ktoré predtým začali tieto orgány.
 
Vo vzťahu k druhej otázke o aplikácii zásady ne bis in idem Súdny dvor EÚ povedal, že zásada ne bis in idem, ako je zakotvená v čl. 50 Charty, sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na také porušenia práva hospodárskej súťaže, akým je zneužitie dominantného postavenia uvedené v čl. 102 ZFEÚ a zakazuje, aby sa podnik znova uznal za zodpovedný alebo bol znovu stíhaný z dôvodu protisúťažného správania, za ktoré už bol sankcionovaný alebo v prípade ktorého bolo konštatované, že zaň nie je zodpovedný, a to v skoršom rozhodnutí, proti ktorému už nie je možný opravný prostriedok. Naopak, táto zásada sa neuplatní, ak je podnik stíhaný a sankcionovaný samostatne a nezávisle orgánom hospodárskej súťaže členského štátu a Európskou komisiou za porušenia čl. 102 ZFEÚ, ktoré sa týkajú odlišných tovarových alebo geografických trhov, alebo ak orgán hospodárskej súťaže členského štátu stratí svoju právomoc podľa čl. 11 ods. 6 prvej vety nariadenia č. 1/2003.
 
Vo vzťahu k veci Slovak Telekom proti Protimonopolný úrad SR Súdny dvor EÚ uviedol, že predmetom konania pred Európskou komisiou a Protimonopolným úradom SR proti spoločnosti Slovak Telekom bolo posudzovanie zneužitia jej dominantného postavenia na odlišných tovarových trhoch. Z toho dôvodu Súdny dvor EÚ uzavrel, že v tomto prípade sa zásada ne bis in idem neuplatní, pretože nie je splnená podmienka „bis“, teda nie je splnená podmienka konania v rovnakých veciach.
 
Závery Súdneho dvora EÚ sú tak v súlade s argumentáciou Protimonopolného úradu SR v tejto veci už v konaní pred Najvyšším súdom SR, že Európska komisia a úrad nerozhodovali o tej istej veci, a teda nedošlo k postihu a sankcionovaniu podnikateľa dvakrát za to isté konanie. Rovnako sa vyjadrila aj Európska komisia pred Súdnym dvorom.
 
Pozadie prípadu
 
V roku 2005 začal Protimonopolný úrad SR správne konanie vo veci zneužitia dominantného postavenia spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. V roku 20071 a v roku 20092 konštatoval úrad a následne Rada Protimonopolného úradu SR (okrem iného) zneužitie dominantného postavenia spoločnosťou Slovak Telekom prijatím stratégie stláčania marže medzi cenami za maloobchodné telekomunikačné služby a cenami za veľkoobchodné sieťové prepojenie.
 
Rozhodnutia Protimonopolného úradu SR následne zrušil Krajský súd v Bratislave3. Tento rozsudok zrušil Najvyšší Súd SR, ktorý sa stotožnil s argumentáciou úradu a vec vrátil Krajskému súdu v Bratislave na nové konanie a rozhodnutie4. Krajský súd v Bratislave následne rozhodnutia Protimonopolného úradu SR potvrdil5. Spoločnosť Slovak Telekom podala kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd SR. Konanie je stále otvorené pred Najvyšším súdom SR.
 
V roku 2009 začala Európska komisia konanie proti spoločnosti Slovak Telekom z dôvodu údajného zneužitia dominantného postavenia na slovenskom trhu služieb veľkoobchodného širokopásmového prístupu. Zneužitie dominantného postavenia sa týkalo jednak odmietnutia poskytnúť prístup k svojim uvoľneným účastníckym vedeniam zo strany spoločnosti Slovak Telekom, a jednak stláčania marže, pokiaľ ide o veľkoobchodný prístup k týmto uvoľneným účastníckym vedeniam, ako aj k ďalším službám širokopásmového prístupu a k ich príslušným maloobchodným službám na Slovensku. V roku 2014 vydala Európska komisia rozhodnutie6 konštatujúce zneužitie dominantného postavenia podniku tvoreného spoločnosťou Slovak Telekom a spoločnosťou Deutsche Telekom AG.
 

1 Rozhodnutie č. 2007/DZ/2/1/111
2 Rozhodnutie č. 2009/DZ/R/2/017
3 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11. 1. 2012, sp. zn. 2S 105/09-652,
4 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 11. 2. 2014, sp. zn. 3Sžhpu/1/2012
5 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. 6. 2017, sp. zn. 2S/105/2009-1006,
6 Rozhodnutie Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, C(2014) 7465 zo dňa 15. 10. 2014 (AT.39523-Slovak Telekom)