Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Berger Holding SE a Berger Slovakia, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 03. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí výlučnej kontroly spoločnosťou Berger Holding SE nad spoločnosťou Berger Slovakia, a.s., (ďalej len „Berger Slovakia“), ktorá výlučne kontroluje spoločnosť Považská cementáreň, a.s., (ďalej len „PCLA“) a výlučne nepriamo kontroluje spoločnosť LADCE Betón, s.r.o., (ďalej len „LADCE Betón“).

Podľa oznámenia koncentrácie Berger Holding SE je holdingová spoločnosť. Kľúčové sú jej 3 divízie, a to Berger Rohstoffe GmbH a Berger Bau riadené z Nemecka a Berger Beton riadená z Českej republiky. BERGER Rohstoffe GmbH sa špecializuje na ťažbu prírodných surovín, resp. výrobu produktov z týchto surovín, ako je napr. štrk, štrkové zmesy, prírodný piesok, lomový kameň. Divízia Berger Beton je platforma pre stavebné materiály skupiny Berger. Viac než 70 betonární v Nemecku,  v západných, stredných a južných Čechách a v západnom Poľsku zabezpečuje plošné pokrytie regiónov betónom. Divízia Berger Bau so sídlom v Passau disponuje stavebnými dvormi, dielňami, miešačkami asfaltu a prefabrikovaným závodom a pôsobí na trhu v Nemecku. V súčasnosti Berger Holding SE na slovenskom trhu priamo pôsobí len prostredníctvom účastníka koncentrácie Berger Slovakia, avšak pred koncentráciou nevykonávala kontrolu nad touto spoločnosťou.

Nadobúdaná spoločnosť Berger Slovakia je holdingová spoločnosť. Ťažiskom jej činnosti je poskytovanie marketingových služieb pre PCLA. Berger Slovakia ďalej zabezpečuje predaj cementu v maloobchodnej predajnej sieti pre slovenský trh. Jej dcérska spoločnosť PCLA ťažiskovo pôsobí v oblasti výroby a predaja šedého cementu a prípadne slinku na trhoch v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. Dcérska spoločnosť PCLA, spoločnosť LADCE Betón, pôsobí v oblasti výroby betónu v Slovenskej republike.

Vychádzajúc z informácií a podkladov uvedených v oznámení a podporne tiež z rozhodnutí Európskej komisie  (ďalej len „Komisia“), v súvislosti s trhom cementu úrad posudzoval trh v základnej segmentácii na šedý a biely cement. Skupina nadobúdateľa neprodukuje šedý cement, nadobúdaná spoločnosť PCLA produkuje iba šedý cement. Na základe uvedeného úrad uzavrel, že koncentráciou nedochádza k horizontálnemu prekrytiu účastníkov koncentrácie pri výrobe šedého cementu.
 
V predchádzajúcich rozhodnutiach Komisia tiež vychádzala z predpokladov, že rozsah relevantných geografických trhov šedého cementu bol určený okruhovou, prípadne spádovou vzdialenosťou od závodu/cementárne, v ktorej sa môže cement vyrábať, pričom ako rádius bola ustálená vzdialenosť približne 250 km od cementárne. Uvedené predpoklady bolo možné aplikovať aj v tomto prípade. Vzhľadom na to, že betonárne Berger Holding SE sú na hranici alebo za hranicou spádovej oblasti trhu šedého cementu PCLA, úrad uzavrel, že táto koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy ani z vertikálneho hľadiska dodávateľsko-odberateľských vzťahov cementáreň – betonáreň.

LADCE Betón ako dcérska spoločnosť PCLA pôsobí v oblasti výroby a dodávky transportbetónu, ktorý dodáva pre slovenský stavebný trh. Zmysluplným rádiusom na dodávky transportbetónu je podľa oznámenia koncentrácie vzdialenosť do 40 km od konkrétnej prevádzky. Keďže všetky betonárne spoločnosti Berger Holding SE pôsobia v oveľa väčšej vzdialenosti ako tu uvádzaná spádová oblasť, úrad uzavrel, že ani pri horizontálnom trhu transportbetónu táto koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 03. 2021.