Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov VKR Holding a divízie Arbonia Windows

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 03. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa VKR Holding A/S, Hørsholm, Dánske kráľovstvo (ďalej len „VKR Holding“) nad podnikateľmi divízie Arbonia Windows, ktorú tvoria nasledujúce spoločnosti: Arbonia Windows AG, Diepoldsau, Švajčiarsko; EgoKiefer AG, Altstätten SG, Švajčiarsko; Wertbau GmbH, Langenwetzendorf, Nemecko; SLOVAKTUAL, s.r.o., Pravenec (ďalej len „Slovaktual“); Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o., Zambrów, Poľsko; web.com Management Holding GmbH, Bad Liebenstein, Nemecko; Fensterdepot24 Handelsgesellschaft GmbH, Bad Liebenstein, Nemecko; fenster-webshop.de GmbH, Lüdenscheid, Nemecko; BEW Bauelemente Werratal GmbH, Breitungen, Nemecko  (ďalej len „nadobúdané spoločnosti“).
 
VKR Holding je holdingová a investičná spoločnosť. Jej dcérske spoločnosti pôsobia v dvoch divíziách - výroba a predaj strešných okien (a svetlíkov) a výroba a predaj vertikálnych okien.
 
Skupina VKR Holding na Slovensku pôsobí len v oblasti strešných okien a svetlíkov, a to prostredníctvom skupiny VELUX, ktorá sa špecializuje na výrobu a primárne veľkoobchodný predaj strešných okien, svetlíkov, riešení pre plochú strechu a riešení ochrany pred slnkom pre vnútornú a vonkajšiu inštaláciu na strešné okná. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych spoločností VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o., Bratislava (ďalej len „VELUX SLOVENSKO") a Partizánske Building Components-SK, s.r.o., Partizánske (ďalej len „Partizánske Building Components-SK").

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO sa zameriava na predaj a marketingové činnosti spojené so strešnými oknami so sklenenými tabuľami určenými pre šikmé strechy obytných budov, svetlíkmi a príslušenstvom, ako sú okenice, rolety a žalúzie, ovládače a iné. Spoločnosť Partizánske Building Components-SK prevádzkuje výrobný závod v Malých Bieliciach v Partizánskom a zameriava sa na výrobu bezúdržbových strešných okien pre ploché a šikmé strechy, strešných výlezov a svetlovodov.
 
Do skupiny VKR Holding patrí aj skupina DOVISTA, ktorá pôsobí v oblasti výroby a predaja vertikálnych okien a exteriérových dverí. Z geografického hľadiska sa činnosť tejto skupiny sústreďuje najmä na Škandináviu (Dánsko, Nórsko, Švédsko), Nemecko, Írsko, Poľsko, Litvu a na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Táto skupina nepôsobí na Slovensku.
 
Nadobúdané spoločnosti vyrábajú vertikálne okná v Nemecku, Poľsku a na Slovensku. Spoločnosti patriace do divízie Arbonia Windows prevažne pôsobia v štyroch európskych krajinách - vo Švajčiarsku pod značkou EgoKiefer, v Nemecku pod značkou Wertbau, v Poľsku pod značkou Dobroplast. Na Slovensku pôsobí spoločnosť Slovaktual vo výrobe vertikálnych okien a exteriérových dverí, ktoré predáva prevažne cez veľkoobchodných odberateľov.
 
Úrad posudzoval existenciu možného tovarového a priestorového prekrytia činností oznamovateľa koncentrácie, pokiaľ ide o výrobu a veľkoobchodný predaj okien, vzhľadom na to, že v oblasti strešných okien (kam boli zaradené i svetlíky) pôsobí v SR skupina nadobúdateľa a v oblasti vertikálnych okien pôsobia nadobúdané spoločnosti, ako aj skupina nadobúdateľa (táto však prostredníctvom skupiny DOVISTA len mimo SR).
 
Podľa oznámenia koncentrácie vertikálne okná slúžia na iný účel ako strešné okná, resp. na iné umiestnenie v rámci stavby, majú úplne odlišné vlastnosti a konštrukciu, sú medzi nimi tiež zásadné rozdiely týkajúce sa ich dizajnu, ako aj technológie výroby, spôsobu predaja a montáže. Úrad zastáva názor, že tieto tovary z hľadiska dopytovej aj ponukovej zastupiteľnosti možno hodnotiť ako vzájomne nezastupiteľné. O koncentrácii teda uvažoval v intenciách samostatných tovarových trhov pre výrobu a veľkoobchodný predaj vertikálnych okien a výrobu a veľkoobchodný predaj strešných okien.

Úrad ďalej analyzoval priestorový trh, najmä vo vzťahu k vertikálnym oknám, kde účastníci koncentrácie pôsobia v rámci výroby a veľkoobchodného predaja v rozličných geografických oblastiach. V tomto smere úrad otázku definície priestorového trhu jednoznačne neuzatvára. Úrad pripúšťa, že trh výroby a veľkoobchodného predaja vertikálnych okien by mohol byť aj širší ako národný. Avšak zároveň prihliadol na argumenty oznamovateľa ohľadom nákladov a dodacích podmienok v prípade veľkoobchodných dodávok vertikálnych okien z územia mimo SR a dospel k záveru, že aj ak by išlo o trh širší ako územie SR, možno ho vymedziť len ako určitú regionálnu spádovú oblasť. Vzhľadom na pôsobenie skupiny nadobúdateľa (prostredníctvom skupiny DOVISTA), ktoré je primárne regionálne zamerané mimo SR aj okolitých štátov (s výnimkou Poľska, pričom podľa predložených informácií skupina DOVISTA nemá žiadny obrat v SR, teda nedodáva do SR ani z Poľska), uvedené nebolo potrebné presne vymedziť.

Úrad teda dospel k záveru, že medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nie je horizontálne prekrytie aktivít vo vzťahu k územiu SR.

Úrad ďalej z oznámenia koncentrácie zistil, že medzi účastníkmi koncentrácie neexistuje vertikálny vzťah v oblasti výroby a dodávok vertikálnych okien alebo exteriérových dverí ani v oblasti výroby a dodávok strešných okien a svetlíkov.

Vzhľadom na to, že vertikálne okná a strešné okná môžeme považovať za tzv. úzko súvisiace tovary, úrad posúdil vplyv predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž aj z hľadiska konglomerátnych účinkov. Úrad vychádzal zo skutočnosti, že k vylučovaniu konkurentov na relevantnom trhu dochádza v situáciách, kedy kombináciou úzko súvisiacich tovarov poskytovaných podnikateľom bude mať tento schopnosť a motiváciu prenášať trhovú silu z jedného relevantného trhu na iný relevantný trh prostredníctvom viazania alebo balíčkovania tovarov. Tým by mohlo dôjsť k obmedzeniu schopnosti alebo motívov aktuálnych alebo potenciálnych konkurentov vyvíjať konkurenčný tlak na koncentrujúcich sa podnikateľov.

Úrad vzal do úvahy najmä rozdielnosť spôsobu predaja, frekvenciu nákupov, ako aj typu zákazníka v prípade veľkoobchodného nákupu vertikálnych a strešných okien. Tieto rozdiely nevytvárajú predpoklad na efektívne viazanie alebo balíčkovanie predmetných tovarov. Úrad nezistil, že by v dôsledku predmetnej koncentrácie podnikateľ VKR Holding mal schopnosť a motívy balíčkovať alebo viazať veľkoobchodné dodávky vertikálnych okien a strešných okien.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 03. 2021.