Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK prijala revidované usmernenia regionálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) prijala revidované usmernenia pre regionálnu štátnu pomoc (ďalej len „usmernenia regionálnej pomoci“). Obsahujú pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty poskytovať štátnu pomoc podnikom na podporu hospodárskeho rozvoja v znevýhodnených oblastiach EÚ bez toho, aby ohrozili rovnosť všetkých členských štátov. Revidované usmernenia regionálnej pomoci začnú platiť dňa 1. 1. 2022.
 
Regionálna pomoc je dôležitý nástroj, ktorý členské štáty používajú na posilnenie regionálneho rozvoja. EK prijala revidované usmernenia regionálnej pomoci po vyhodnotení existujúcich pravidiel z roku 2019, ako aj po rozsiahlych konzultáciách so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, podnikateľských združení, záujmových skupín, jednotlivých podnikov a občanov, o návrhu ich znenia.
 
Revidované usmernenia regionálnej pomoci zahŕňajú niekoľko cielených úprav, ktoré majú zjednodušiť poskytovanie pomoci a zohľadniť tak skúsenosti s uplatňovaním predchádzajúcich pravidiel, ako aj nové politické priority súvisiace s Európskou zelenou dohodou a európskymi stratégiami v oblasti priemyslu a digitalizácie. Kľúčové prvky revidovaných usmernení sú:
  • Zvýšenie celkového pokrytia regionálnej pomoci na 48 % obyvateľstva EÚ (z predchádzajúcich 47 %) a aktualizácia zoznamu podporovaných oblastí „a“ a vopred vymedzených oblastí „c“ podľa najnovších dostupných štatistických údajov Eurostatu o HDP (2016 – 2018) a nezamestnanosti (2017 – 2019). Kritériá prideľovania pomoci pre podporované oblasti, ktoré sa v predchádzajúcom období osvedčili, zostávajú nezmenené. Členské štáty zároveň dostanú väčšiu flexibilitu pri vytýčení tzv. vopred nevymedzených oblastí „c“ na mapách - nad rámec existujúcich kritérií prichádza EK so zjednodušením, ktoré členským štátom umožní ľahko priradiť voľnú oblasť kvalifikovanú ako vopred nevymedzená oblasť „c“ k oblastiam spravodlivej transformácie, ktoré majú špecifické problémy s transformáciou. 
     
  • Zvýšenie maximálnej intenzity pomoci na podporu cieľov Európskej zelenej dohody a digitálnej stratégie uvoľnením ďalších stimulov pre investície v znevýhodnených oblastiach EÚ. Usmernenia obsahujú aj niekoľko bonusov k intenzite pomoci, a to pre najvzdialenejšie regióny, pohraničné oblasti, oblasti spravodlivej transformácie v najviac znevýhodnených oblastiach a pre oblasti s úbytkom obyvateľstva. Malé a stredné podniky (MSP) si pritom zachovajú vyššie maximálne miery pomoci ako veľké podniky. 
     
  • Platnosť máp regionálnej pomoci na obdobie 2022 – 2027 spolu s preskúmaním v polovici obdobia plánovaným na rok 2023 a vychádzajúcim z najnovších štatistík o aktuálnych hospodárskych trendoch a slúžiacim regiónom na prekonanie krízy. 
     
  • Všeobecné zjednodušenie štruktúry usmernení, objasnenie niektorých definícií a terminológie, ako aj niektoré cielené zmeny vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, priemyselnej a digitálnej stratégie EÚ - napríklad aktualizácia rozsahu pôsobnosti usmernení v jednotlivých sektoroch a tiež kritérií použitých na vyváženie pozitívnych účinkov pomoci a jej negatívneho vplyvu na hospodársku súťaž a obchod. Pri posudzovaní týchto vplyvov je už možné zohľadniť aj iné pozitívne a negatívne účinky, ako napríklad zásadný príspevok k ekologickej a digitálnej transformácii či, naopak, niektoré s nimi spojené negatívne vonkajšie vplyvy. 
V usmerneniach regionálnej pomoci pritom zostávajú silné záruky, ktoré členským štátom zabránia v presúvaní pracovných miest z jedného štátu EÚ do druhého, a tým výrazne prispejú k spravodlivej hospodárskej súťaži na jednotnom trhu. Revidované usmernenia regionálnej pomoci začnú platiť dňa 1. 1. 2022, takže členské štáty budú mať dostatok času na vypracovanie máp regionálnej pomoci. Členské štáty už môžu EK oznamovať svoje budúce mapy regionálnej pomoci, o ktorých sa bude rozhodovať individuálne.
 
Revidované usmernenia regionálnej pomoci sú zverejnené na webovom sídle EK – https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html a taktiež na webovom sídle koordinátora pomoci v sekcii Legislatíva – Horizontálne pravidlá.