Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody vo verejnom obstarávaní na výstavbu zdravotníckeho zariadenia „Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice“

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 1. 4. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým zastavil správne konanie voči podnikateľom Chemkostav, a.s., PKB invest, s.r.o., a PRO – TENDER, s.r.o., vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, spočívajúcej v koordinácii ich postupu vo verejnom obstarávaní verejného obstarávateľa Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice. Verejné obstarávanie financované z fondov Európskej únie sa týkalo výstavby zdravotníckeho zariadenia „Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice“.
 
Predmetné správne konanie úrad zastavil v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 písm. g) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), keďže nepreukázal, že účastníci tohto správneho konania porušili ustanovenia zákona.
 
Úrad zároveň predmetné správne konanie v časti týkajúcej sa možného porušenia čl. 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zastavil podľa § 32 ods. 2 písm. c) v spojení s § 2 ods. 3 zákona vzhľadom na to, že na takéto konanie nebol daný dôvod.
 
V správnom konaní úrad opakovane posúdil predmetnú vec, a to v súlade s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 20. 2. 2020, č. k. 8Sžhk/1/2017, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. 1. 2017, č. k. 6S/162/2016-290, a vrátil vec úradu na ďalšie konanie.
 
Úrad sa opätovne a intenzívne zaoberal predmetnou vecou a snažil sa preukázať skutočný stav veci, resp. zákonnosť a autenticitu sporného dôkazu dostupnými a právne relevantnými prostriedkami. V tejto súvislosti si úrad vyžiadal informácie od príslušných orgánov štátnej správy, súdov a orgánov činných v trestnom konaní. Vykonanie ďalších úkonov však úradu buď nebolo umožnené, alebo neprinieslo žiadne nové poznatky, ktoré by prispeli k objasneniu sporných skutočností.

Po vyhodnotení získaných a dostupných informácií úrad dospel k záveru, že nedisponuje dostatočnými dôkazmi, na základe ktorých by v tomto konaní v zmysle rozhodnutí súdov vedel preukázať existenciu posudzovanej dohody medzi podnikateľmi.
 
Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 4. 2021.