Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Draslovka Holding, a.s., a AnQore B.V.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 06. 05. 2021 schválil zámer koncentrácie, ktorá má spočívať vo vytvorení spoločného podniku podnikateľmi Draslovka Holding, a.s., Česká republika (ďalej len „Draslovka Holding“) a AnQore B.V., Holandské kráľovstvo (ďalej len „AnQore“) (ďalej spolu ako „oznamovatelia“), ktorý bude pozostávať z AnQore JVCo B.V., Holandské kráľovstvo, tzv. produkčného spoločného podniku, a z tzv. distribučného spoločného podniku.

Draslovka Holding je česká holdingová spoločnosť, spolu s jej dcérskymi spoločnosťami patrí do skupiny Draslovka Group. Draslovka Kolín, ktorá je dcérskou spoločnosťou podnikateľa Draslovka Holding, prevádzkuje výrobný závod v Kolíne v Českej republike, kde vyrába kyanovodík (ďalej len „HCN“) a deriváty na báze HCN, medzi ktoré patrí okrem iného kvapalný a tuhý kyanid sodný (ďalej len „NaCN“). Draslovka Kolín vyvinula patentovanú technológiu tuhnutia kvapalného NaCN, ktorý je hlavným produktom a vyrába ho z HCN.

Podnikateľ AnQore je kontrolovaný spoločnosťou CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., ktorá je súkromným kapitálovým fondom. Podnikateľ AnQore je výrobcom a distribútorom chemických výrobkov. Vo svojom výrobnom závode v chemickom parku Chemelot v holandskom Geleene vyrába akrylonitril, síran amónny, HCN, acetonitril, diaminobután a kvapalný NaCN. Na území Slovenskej republiky nemá podnikateľ AnQore žiadnu dcérsku spoločnosť a ani tu nevykonáva žiadnu činnosť týkajúcu sa kvapalného NaCN a HCN.

Spoločný podnik má byť  zodpovedný jednak za výrobu tuhého NaCN a jednak za dodávky a distribúciu tuhého NaCN. Dôvodom založenia spoločného podniku je skutočnosť, že podnikateľ AnQore vyrába HCN, ktorý je nevyhnutným vedľajším produktom hlavného výrobku, ktorý vyrába – akrylonitrilu. Podnikateľ AnQore tento vedľajší produkt premieňa na kvapalný NaCN vo svojom vlastnom výrobnom závode v Geleene a predáva ho zákazníkom v okruhu maximálne 700 km, a to vzhľadom na vysoké logistické náklady. Podnikateľ AnQore sa rozhodol vybudovať solidifikačný závod na prepracovanie kvapalného NaCN na tuhý NaCN, a to z dôvodu, že tuhý NaCN možno dodávať do celého sveta vzhľadom na jeho lepší skladovací potenciál a stabilnejšiu kvalitu výrobku.

Spoločný podnik má záujem pôsobiť ako distribútor tuhého NaCN mimo územia Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä v Severnej a Južnej Amerike a subsaharskej Afrike.

Oznamovatelia vyrábajú HCN a tekutý NaCN, podnikateľ Draslovka Holding prostredníctvom Draslovka Kolín v závode v Českej republike a podnikateľ AnQore v závode v Holandsku. Pokiaľ ide o tuhý NaCN, tu pôsobí len podnikateľ Draslovka Holding.

Podnikateľ Draslovka Holding vyrába HCN pre vlastnú spotrebu a nepredáva ho iným subjektom a podnikateľ AnQore HCN na územie Slovenskej republiky nedodáva.

Aktivity oznamovateľov sa v oblasti výroby a dodávky kvapalného NaCN neprekrývajú. Na územie Slovenskej republiky oznamovatelia nedodávajú kvapalný NaCN.

S ohľadom na  tovarové a geografické pôsobenie účastníkov koncentrácie, ako aj spoločného podniku nedochádza vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky k horizontálnym prekryvom, pokiaľ ide o kvapalný NaCN, ani k vertikálnym prepojeniam, pokiaľ ide o dodávku HCN. Taktiež úrad zobral do úvahy najmä skutočnosť, že pokiaľ ide o výrobu a dodávku tuhého NaCN, vychádzajúc z informácií predložených v oznámení koncentrácie, spoločný podnik nebude činný na území Slovenskej republiky, keďže má záujem pôsobiť v Severnej a Južnej Amerike a subsaharskej Afrike. Úrad teda neidentifikoval negatívne súťažné dopady koncentrácie vo vzťahu k územiu SR.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 05. 2021.