Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Adecco Group AG, Avanta Intermare Holdings Ltd, Adecco Hrvatska d.o.o., Adecco Outsourcing d.o.o., Adecco A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným, a Adecco Slovakia, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 06. 05. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi Adecco Group AG, Švajčiarsko (ďalej len „Adecco“) a Avanta Intermare Holdings Ltd, Spojené kráľovstvo (ďalej len „Avanta“) nad podnikateľmi Adecco Hrvatska d.o.o., Chorvátsko, Adecco Outsourcing d.o.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, Chorvátsko, Adecco A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným, Dánsko, a Adecco Slovakia, s.r.o., Slovenská republika (ďalej len „Adecco Slovakia“, ďalej spoločne len „nadobúdané spoločnosti“).

Podnikateľ Adecco zastrešuje skupinu Adecco, ktorá pôsobí v Európe, Severnej Amerike, Japonsku a v ďalších oblastiach prostredníctvom svojich dcérskych spoločností a ktorá pred koncentráciou vykonávala kontrolu nad nadobúdanými spoločnosťami. Skupina Adecco poskytuje riešenia v oblasti pracovnej sily, vrátane služieb agentúry dočasného zamestnávania, sprostredkovania zamestnania za úhradu, služieb zmeny kariéry, rozvoja talentov a outsourcingu.

Spoločnosť Avanta je členom širšej skupiny Lugera, ktorej členovia poskytujú služby v oblasti ľudských zdrojov, a to služby agentúry dočasného zamestnávania, sprostredkovania zamestnania za úhradu a ostatné súvisiace služby, napríklad vedenie mzdovej agendy, outsourcing, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia či poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov.

Úrad sa pri posudzovaní predmetnej koncentrácie zameral na činnosti podnikateľov zo skupiny Adecco a skupiny Lugera, ktorí pôsobia v SR, pričom sa zameral na tie oblasti, kde bolo identifikované horizontálne prekrytie v SR.

Úrad identifikoval horizontálne prekrytia medzi skupinami Adecco a Lugera, ktorými sa aj hlbšie zaoberal, v oblastiach
  1. poskytovania služieb agentúry dočasného zamestnávania (ďalej len „ADZ“),
  2. poskytovania služieb sprostredkovania zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ“).
Pri posudzovaní dopadov koncentrácie v oblasti poskytovania služieb ADZ úrad v súlade s predchádzajúcou rozhodovacou praxou posudzoval koncentráciu aj v rámci užších alternatív tovarových relevantných trhov poskytovania služieb ADZ v SR v delení podľa požiadavky na výšku dosiahnutého vzdelania alebo na špecifické vzdelanie dočasne prideľovaných zamestnancov, vychádzajúc z klasifikácie zamestnaní podľa SK ISCO-08 (ďalej len „ISCO“), a to na celkovom trhu ADZ, teda dočasne pridelených zamestnancov vo všetkých kategóriách podľa ISCO 0-9, ako aj v oblasti dočasne pridelených zamestnancov v kategóriách ISCO 4-9 a v kategóriách ISCO 1-3 v SR.

Úrad zobral do úvahy  predložené informácie ohľadom podielov účastníkov koncentrácie na vyššie uvedených alternatívne vymedzených trhoch poskytovania služieb ADZ, ktoré zväčša nedosahovali úroveň ovplyvnených trhov (na jednom alternatívne vymedzenom trhu v roku 2019, kde dosiahli účastníci vyšší spoločný trhový podiel, úrad zároveň zobral do úvahy špecifiká dočasného prideľovania zamestnancov v daných kategóriách ISCO), v kontexte trhovej štruktúry v jednotlivých alternatívach a tiež nízke bariéry vstupu na tento trh. Vzhľadom na tieto okolnosti dospel úrad k záveru, že koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy v dôsledku horizontálneho prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti poskytovania služieb ADZ v jednotlivých alternatívnych vymedzeniach trhu.

Pri posudzovaní dopadov koncentrácie v oblasti poskytovania služieb SZÚ úrad posudzoval koncentráciu aj v kontexte možných užších tovarových relevantných trhov poskytovania týchto služieb v SR, t. j. posudzoval dopady predmetnej koncentrácie na celkovom trhu poskytovania služieb SZÚ (podľa kategórií ISCO 0-9), ako aj v možných užších alternatívach trhu poskytovania služieb SZÚ v kategóriách ISCO 1-3 a ISCO 4-9. 

Úrad zobral do úvahy predložené informácie ohľadom podielov účastníkov koncentrácie na vyššie uvedených alternatívne vymedzených trhoch poskytovania služieb SZÚ (ktoré nedosahovali úroveň ovplyvnených trhov, prípadne ich z hľadiska jednej z veličín pri niektorej alternatíve len mierne presahovali) v kontexte trhovej štruktúry v jednotlivých alternatívach a tiež nízke bariéry vstupu na tento trh. Vzhľadom na tieto okolnosti dospel úrad k záveru, že koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy v dôsledku horizontálneho prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti poskytovania služieb SZÚ a otázka presnej definície užších alternatívnych vymedzení trhov môže na účely tohto prípadu zostať otvorená.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s  § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 05. 2021.