Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR začal správne konanie pre možné zneužívanie dominantného postavenia pri doručovaní hromadne podávaných listových zásielok

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 14. 5. 2021 začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) a čl. 102 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti doručovania hromadne podávaných listových zásielok.
 
Podľa uvedeného ustanovenia zákona zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži.
 
Správne konanie začal úrad v nadväznosti na vykonané prešetrovanie v oblasti výroby a doručovania hromadne podávaných listových zásielok a reklamných adresovaných zásielok. V rámci tohto prešetrovania úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že podnikateľ pôsobiaci v oblasti doručovania hromadne podávaných listových zásielok mohol porušiť zákon, a to tým, že od 1. 1. 2014 uplatňuje pri doručovaní hromadne podávaných listových zásielok neodôvodnené rozdiely v zľavách voči jednotlivým zákazníkom, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k znevýhodňovaniu podnikateľov v súťaži v oblasti produkcie hromadne podávaných listových zásielok.
 
Podľa § 38 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 zákona za predchádzajúce účtovné obdobie.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí vo veci samej.