Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 3. 5. 2021 prijala rozhodnutie, C(2021) 3258 final, vo veci Dodatku č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou  COVID-19 – SIH v znení Dodatku č. 1, ktorý EK eviduje pod číslom SA.62712 (2021/N).

Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH je zlučiteľný s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vzhľadom na to, že rozhodnutie vychádza z informácií, ktoré nie sú dôverného charakteru, jeho znenie bude uverejnené na webovom sídle EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62712.