Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila Schému štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 90 mil. eur

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 3. 5. 2021 prijala rozhodnutie, C(2021) 3251 final, vo veci Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, ktorú EK eviduje pod číslom SA.62256 (2021/N).

Pomoc vo forme priamych grantov má vykompenzovať prevádzkovateľom pôsobiacim v odvetví cestovného ruchu časť ich nepokrytých fixných nákladov a je určená podnikom, ktoré zaznamenali pokles obratu aspoň o 40 % v období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021.

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 je zlučiteľná s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vzhľadom na to, že rozhodnutie vychádza z informácií, ktoré nie sú dôverného charakteru, jeho znenie bude v plnom znení uverejnené na webovom sídle EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62256.