Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Rodamco Centra Europe B.V., Avendre, a.s., AUPARK, a.s., a UR P6, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
logo uradu
logo uradu
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 05. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku podnikateľmi WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Česká republika (ďalej len „Wood Company“) a Rodamco Centra Europe B.V., Holandsko (ďalej len „Rodamco“) (ďalej spolu ako „Oznamovatelia“), ktorý bude pozostávať zo spoločností Avendre, a.s., Slovenská republika (ďalej len „Avendre“), AUPARK, a.s., Slovenská republika (ďalej len „Aupark“) a UR P6, s.r.o., Slovenská republika (ďalej len „URP6“).

Oznamovatelia na území Slovenskej republiky pôsobia najmä v oblasti prenájmu nehnuteľností, pričom podnikateľ Wood Company je činný v oblasti prenájmu kancelárskych priestorov v Bratislave (Aupark Tower, Lakeside Park, BBC 5) a podnikateľ Rodamco je činný v oblasti prenájmu maloobchodných priestorov v Bratislave (obchodné centrum Aupark).

Spoločný podnik Oznamovateľov pozostáva zo spoločností Avendre, Aupark a URP6. Spoločnosť Aupark vlastní obchodné centrum Aupark v Bratislave, a teda pôsobí primárne v oblasti prenájmu maloobchodných priestorov v Bratislave. Obchodné centrum Aupark je tvorené viacerými budovami, v ktorých sa nachádzajú nebytové priestory používané na účely prenájmu pre prevádzkovateľov obchodných prevádzok v rámci obchodného centra.

S ohľadom na pôsobenie Oznamovateľov v odlišných segmentoch prenájmu nehnuteľností dospel úrad k záveru, že medzi účastníkmi konania nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít, keďže podnikateľ Wood Company pôsobí v oblasti prenájmu kancelárskych priestorov v Bratislave a podnikateľ Rodamco, prostredníctvom spoločnosti Aupark, pôsobí v oblasti prenájmu maloobchodných priestorov v Bratislave.

Obaja Oznamovatelia pôsobia aj v oblasti správy nehnuteľností, avšak tieto služby sú poskytované primárne na vnútroskupinovej báze vo vzťahu k nehnuteľnostiam vlastneným svojou vlastnou skupinou. Okrem toho podnikateľ Rodamco, prostredníctvom spoločnosti URP6, aj skupina WOOD & Co., prostredníctvom ňou kontrolovaných spoločností, prevádzkujú miestnu distribučnú sústavu elektriny, pričom dodávka elektriny je obmedzená len na konkrétnu distribučnú sústavu v príslušnej budove.

S ohľadom na aktivity Oznamovateľov môže medzi nimi vzniknúť vertikálne prepojenie trhu výstavby nehnuteľností s trhom správy nehnuteľností. Avšak vzhľadom na uvádzanú skutočnosť, že aktivity skupiny WOOD & Co. na trhu výstavby nehnuteľností sú zanedbateľné a rovnako tak aktivity oboch Oznamovateľov na trhu správy nehnuteľností, úrad dospel k záveru, že nie je nevyhnutné tieto trhy definovať a vo vzťahu k nim bližšie skúmať vertikálne účinky predmetnej koncentrácie.

Vzhľadom na skutočnosť, že medzi účastníkmi koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít a nedochádza ani k vzniku vertikálne ovplyvnených trhov a rovnako tak nedochádza, vzhľadom na aktivity účastníkov koncentrácie a spoločného podniku, k potrebe posudzovania koordinačných efektov spoločného podniku, úrad neidentifikoval negatívne súťažné dopady predmetnej koncentrácie na súťaž.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 05. 2021.