Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Optifin Invest, s.r.o., ŽOS Trnava, a.s., a Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s.

Aktualizované:
Obsah
logo uradu
logo uradu
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 5. 2021 na základe § 32 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže zastavil správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej podľa oznámenia koncentrácie v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Optifin Invest, s.r.o., Bratislava a ŽOS Trnava, a.s., Trnava (ďalej spolu len „účastníci konania“) nad podnikateľom Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s., Zvolen (ďalej len „cieľová spoločnosť“). Uvedené správne konanie úrad zastavil z dôvodu, že účastníci konania vzali svoj návrh na začatie konania späť. 

Správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie úrad začal dňa 18. 12. 2019. Keďže oznámenie koncentrácie nebolo úplné, úrad počas správneho konania niekoľkokrát vyzval účastníkov konania na jeho doplnenie, a to vrátane vymedzenia stavu kontroly v cieľovej spoločnosti pred koncentráciou. Dňa 3. 5. 2021 účastníci konania úradu oznámili, že došlo k dohode o zrušení transakčnej zmluvy a vzali svoj návrh na začatie konania v celom rozsahu späť.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 5. 2021.