Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov SMITHFIELD FOODS GROUP LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným, a MECOM GROUP, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
logo uradu
logo uradu
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 5. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa SMITHFIELD FOODS GROUP LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným, Norwich, Spojené kráľovstvo a Severné Írsko (ďalej len „Smithfield“) nad podnikateľom MECOM GROUP, s.r.o., Humenné (ďalej len „Mecom“).
 
Spoločnosť Smithfield patrí do skupiny WH Group Limited, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy (ďalej len „WH Group“), ktorá pôsobí, pokiaľ ide o aktivity relevantné vo vzťahu k danej koncentrácii, primárne na trhoch s bravčovým a hydinovým mäsom, na trhoch v Číne, USA a v Európe (prostredníctvom skupiny Smithfield), vrátane chovu ošípaných, ich porážky a spracovania, výroby mäsových výrobkov, ako aj distribúcie čerstvého bravčového a hydinového mäsa a mäsových výrobkov. V rámci Európskej únie pôsobí najmä v Poľsku a Rumunsku. Prevažnú časť jej aktivít vo vzťahu k Slovenskej republike (ďalej len „SR“) v oblasti mäsových výrobkov tvorí dodávka výrobkov vyrábaných pod privátnou značkou (predovšetkým obchodných reťazcov), dodáva aj veľmi obmedzené množstvo mäsových výrobkov pod vlastnými značkami. Skupina na území SR nepôsobí v oblasti distribúcie čerstvého mäsa ani v oblasti výroby a/alebo dodávok krmív.
 
Skupina Mecom pôsobí v SR, v Českej republike a v Maďarsku. Sústredí sa na výrobu značkových mäsových výrobkov určených najmä pre maloobchodný predaj, nedodáva čerstvé bravčové ani hydinové mäso na priamu konzumáciu a ani na ďalšie spracovanie.
 
Úrad zistil, že aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prekrývajú v oblasti veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov ako vo všeobecnosti, tak aj pri užšej segmentácii v oblasti veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov z bravčového a hovädzieho mäsa a v oblasti veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov z hydinového mäsa. Rovnako tak dochádza k prekrytiu aktivít v prípade veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov do maloobchodu (tzv. off trade), ako aj do reštaurácií a pod. (tzv. on trade). Úrad v tomto smere skúmal dopady koncentrácie v alternatívach tovarových relevantných trhov, pričom prihliadol aj na pôsobenie účastníkov koncentrácie, pokiaľ ide o produktové skupiny veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov, ako aj pokiaľ ide o koncept predaja (značkové výrobky verzus privátne značky).
 
V prípade jednotlivých alternatív tovarových trhov vo vzťahu k veľkoobchodnému predaju mäsových výrobkov vychádzal úrad z najužšieho možného geografického vymedzenia trhov daného územím SR.
 
Úrad zobral do úvahy postavenie účastníkov koncentrácie na trhu veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov vo všeobecnosti, ako aj v členení na užšie alternatívy, a to aj v kontexte skutočnosti, že tu pôsobí viacero veľkých a množstvo ďalších menších podnikateľov, ktorí sa zaoberajú veľkoobchodným predajom mäsových výrobkov na celom území SR alebo len v určitých regiónoch. Rovnako zobral do úvahy skutočnosť, že de facto ide o prekrytie aktivít v niekoľkých užších kategóriách veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov, pričom z hľadiska blízkosti účastníkov koncentrácie ako súťažiteľov ide fakticky o koncentráciu značkového producenta mäsových výrobkov s producentom v rámci SR primárne privátnych značiek pre maloobchodníkov. Najmä na základe týchto skutočností úrad dospel k záveru o neexistencii súťažných obáv vo vzťahu k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov (prípadne v užšom členení).
 
Úrad zistil, že v danom prípade existuje aj vertikálne prepojenie aktivít účastníkov koncentrácie, keďže skupina Smithfield dodáva čerstvé mäso pre spracovateľov mäsa v SR na výrobu mäsových výrobkov, pričom v obmedzenom rozsahu dodáva čerstvé mäso aj skupine Mecom. Prevažnú časť svojich nákupov skupina Mecom realizuje od viacerých iných významnejších zahraničných dodávateľov. Toto vertikálne prepojenie vzhľadom na dodávané objemy a nízky odhadovaný trhový podiel dodávateľa na dodávateľskom trhu nevzbudzuje súťažné obavy, v dôsledku uvedeného spojenia nemôže dôjsť k obmedzeniu prístupu konkurenčných spracovateľov mäsa k dodávkam vstupov ani k obmedzeniu prístupu konkurenčných dodávateľov čerstvého mäsa v prístupe k zákazníkom.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže platného do 31. 5. 2021, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 5. 2021.