Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Západoslovenská energetika, a. s., a BK, a.s.

Aktualizované:
Obsah
logo uradu
logo uradu
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 25. 5. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Západoslovenská energetika, a. s., Slovenská republika (ďalej len „ZSE“ alebo „Oznamovateľ“) nad podnikateľom BK, a.s., Slovenská republika (ďalej len „BK“).
 
ZSE, na ktorým je vykonávaná spoločná kontrola zo strany Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR a skupiny E.ON, je materskou spoločnosťou Skupiny ZSE. Táto pôsobí najmä v oblasti výroby a distribúcie elektriny, maloobchodných dodávok elektriny a maloobchodných dodávok zemného plynu a s tým súvisiacich komplexných služieb. Taktiež v rámci energetických služieb poskytuje energetický audit ako sprostredkovateľ prostredníctvom tretej strany a prevádzku trafostaníc, ktoré sú vo vlastníctve zákazníka. Zároveň pôsobí v oblasti elektromobility.
   
Ohľadom ďalších podnikateľov, nad ktorými skupina E.ON vykonáva kontrolu a ktorí pôsobia na území SR, Oznamovateľ uviedol, že ide o Skupinu VSE, ktorá pôsobí najmä v nasledujúcich oblastiach: maloobchodná dodávka elektriny a zemného plynu, výroba a dodávka tepla, distribúcia elektriny, výstavba elektrických sietí nízkeho a vysokého napätia, výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, poskytovanie energetickej služby a energetického poradenstva.
 
BK sa sústreďuje predovšetkým na nasledujúce oblasti:
  1. správa budov - tzv. facility management (ďalej len „FM“), v rámci čoho vykonáva predovšetkým technický FM, výnimočne aj netechnickú správu nehnuteľností, 
  2. mechanické, elektrické a inštalatérske služby (tzv. služby „MEP“),
okrajovo pôsobí v oblasti dokončovacích stavebných prác v prípade výstavby a rekonštrukcie kancelárskych a obchodných priestorov.
 
Úrad zvažoval možné horizontálne prekrytia, vertikálne prepojenia, ako aj poskytovanie úzko súvisiacich podnikateľských činností Skupiny ZSE a Skupiny VSE na jednej strane a podnikateľa BK na druhej strane, a to: 
  • horizontálny vzťah podnikateľských činností Skupiny ZSE a Skupiny VSE na jednej strane a podnikateľa BK na druhej strane v rámci široko špecifikovaných služieb poskytovania FM (resp. technického FM) a v oblasti poskytovania služieb MEP, kde boli identifikované nevýznamné prekrytia aktivít,
  • ne-horizontálny vzťah medzi podnikateľskými činnosťami poskytovanými Skupinou ZSE a Skupinou VSE na jednej strane (maloobchodný predaj zemného plynu, maloobchodný predaj elektriny, dodávka tepla a služby distribúcie elektriny) a na druhej strane službami poskytovanými nadobúdaným podnikateľom BK; tu informácie z Oznámenia nepoukazovali na uzavretie prístupu k vstupom a ani uzavretie prístupu k odberateľom.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti úrad neidentifikoval negatívne súťažné dopady predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže platného do 31. 5. 2021, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 5. 2021.