Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov PPA CONTROLL, a.s., a LiV ELEKTRA, a.s.

Aktualizované:
Obsah
logo uradu
logo uradu
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 05. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa PPA CONTROLL, a.s., Bratislava (ďalej len „PPA CONTROLL“) nad podnikateľom LiV ELEKTRA, a.s., Bratislava (ďalej len „LiV ELEKTRA“).
 
Spoločnosť PPA CONTROLL je súčasťou skupiny PPA CONTROLL, ktorá sa zaoberá realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami vo všetkých oblastiach priemyslu, dopravnej infraštruktúry a civilným inžinieringom, najmä v oblasti silnoprúdu, merania regulácie, prístrojovej a riadiacej techniky, riadiacich systémov, bezpečnostných systémov, protipožiarnej ochrany, kabeláží a počítačových sietí. V týchto oblastiach spoločnosti zo skupiny uskutočňujú komplexné dodávky na základe technických požiadaviek a projektovej dokumentácie. Každá zo spoločností skupiny PPA CONTROLL sa venuje samostatným aktivitám na iných trhoch a v iných oblastiach.
 
Medzi hlavné činnosti spoločnosti LiV ELEKTRA patria činnosti spojené s montážou (elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť), opravami a údržbou rozvodní a transformovní distribučnej a nadradenej elektrickej sústavy s napäťovou úrovňou 110, 220, 400 kV (teda veľmi vysoké napätie). Spoločnosť vykonáva elektromontážne práce v oblasti veľmi vysokého napätia a tiež vysokého napätia, pričom zabezpečuje všetky typy elektromontážnych prác od projektovania cez výstavbu až po konečné odovzdanie diela a následne zabezpečuje aj jeho údržbu a prípadné opravy.
 
Podnikateľ  PPA CONTROLL v rámci realizácie projektov v rôznych oblastiach vykonáva elektromontážne práce v oblasti vysokého napätia a podnikateľ LiV ELEKTRA vykonáva na Slovensku elektromontážne práce v oblasti veľmi vysokého, ako aj vysokého napätia. Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít len v oblasti elektromontážnych prác súvisiacich s vedením vysokého napätia.

Spoločnosť LiV ELEKTRA dodáva technicky náročnejšie primárne vysoko napäťové rozvodne ako vstupné rozvodne do priemyslu, zatiaľ čo spoločnosť PPA CONTROLL dodáva sekundárne vysoko napäťové rozvodne výlučne ako súčasť hlavnej dodávky diela v oblasti merania a regulácie. Teda skupina PPA CONTROLL a nadobúdaná spoločnosť sa zameriavajú spravidla na iných zákazníkov a iný typ zákaziek a nemožno ich označiť za blízkych konkurentov.

V tomto prípade úrad vzal do úvahy predovšetkým nízky odhadovaný spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie v oblasti, kde dochádza k prekrytiu ich aktivít, t. j. v oblasti výstavby rozvodní vysokého napätia, ako aj informácie o počte a charaktere konkurentov v tejto oblasti. Úrad tiež vychádzal z toho, že v oblasti  elektromontážnych prác vysokého napätia účastníci koncentrácie pôsobia na rôznych segmentoch (úrovniach) trhu. Ide fakticky o koncentráciu podnikateľa, ktorý v oblasti elektromontážnych prác vysokého napätia realizuje výlučne tzv. primárne rozvodne, a to ako súčasť väčších rozvodní v rámci elektromontážnych prác veľmi vysokého napätia a podnikateľa, ktorý v tejto oblasti realizuje podružné rozvodne v rámci väčších projektov v oblasti priemyslu.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže platného do 31. 05. 2021, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 06. 2021.