Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: Rada PMÚ SR rozhodla o pokutách vo výške vyše 1 mil. eur za kartel pri verejných obstarávaniach realizovaných prostredníctvom EKS

Aktualizované:
Obsah
logo uradu
logo uradu
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) dňa 19. 5. 2021, po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, č. 2019/DOH/POK/1/39 zo dňa 5. 12. 2019, vydala rozhodnutie č. 2021/DOH/POK/R/24 vo veci dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž.  
 
V správnom konaní boli posudzovaní šiesti podnikatelia, a to ARTRA, s.r.o., Oslany, ČECHOVO, s. r. o., Sabinov, JANOLI, s.r.o., Uzovce, JASTA Slovakia, s.r.o., Prešov, Ing. Jaroslav Marinica – MARINI, Prešov a PMB Slovakia, s. r. o., Púchov. Uvedení podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk do verejných obstarávaní realizovaných prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (EKS) v období od 12. 1. 2015 do 28. 4. 2017. Týmto sa dopustili dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, ktorá mala za cieľ obmedzenie hospodárskej súťaže v oblasti dodávok nábytku a zdravotníckeho vybavenia a v oblasti dodávok odevov, obuvi a textilných výrobkov na území Slovenskej republiky prostredníctvom priameho alebo nepriameho určenia cien tovaru, rozdelenia trhu a koordinácie podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej súťaži v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo inou obdobnou súťažou, ktorá je podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov zakázaná.
 
Rada úradu potvrdila vecnú správnosť zistení prvostupňového orgánu, ako aj právne posúdenie. Odstránila však nedostatky vo výroku prvostupňového rozhodnutia a upravila výšku uložených pokút, a to nasledovne:
  • podnikateľovi ARTRA, s.r.o.,: 900 069 eur,
  • podnikateľovi ČECHOVO, s. r. o.,: 8 621 eur,
  • podnikateľovi JANOLI, s.r.o.,: 162 247 eur,
  • podnikateľovi JASTA Slovakia, s.r.o.,: 10 807 eur,
  • podnikateľovi Ing. Jaroslav Marinica – MARINI: 12 455 eur a
  • podnikateľovi PMB Slovakia, s. r. o.,: 50 236 eur.
 
Zároveň bol všetkým účastníkom konania uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia.
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 5. 2021.
 
Voči tomuto rozhodnutiu sa účastník konania môže domáhať preskúmania súdom.