Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19

Aktualizované:
Obsah
logo uradu
logo uradu
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 30. 4. 2021 prijala rozhodnutie, C(2021) 3212 final, vo veci Dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19, ktorý EK eviduje pod číslom SA.62727 (2021/N).

Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 je zlučiteľný s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a vzhľadom na to, že rozhodnutie vychádza z informácií, ktoré nie sú dôverného charakteru, jeho znenie bude uverejnené na webovom sídle EK https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_62727