Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil s podmienkami koncentráciu podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, Ladislav Bödök, Panta Rhei, s.r.o., CANNEL EQUITY LIMITED, Ing. Igor Mrva a IKAR, a.s.

Aktualizované:
Obsah
pexels-knihkupectvo
pexels-knihkupectvo
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 4. 6. 2021 schválil s podmienkami koncentráciu spočívajúcu v získaní 
  • spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, Bratislava a Ladislav Bödők, Veľký Meder nad podnikateľom Panta Rhei, s.r.o., Veľký Meder (ďalej len „Panta Rhei“) prostredníctvom získania kontroly podnikateľa Ing. Patrik Tkáč nad spoločnosťou CANNEL EQUITY LIMITED, Nikózia, Cyprus a
     
  • spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, Bratislava, Ladislav Bödők, Veľký Meder a Ing. Igor Mrva, Bratislava nad podnikateľom IKAR, a.s., Bratislava (ďalej len „IKAR“).
Predmetné transakcie boli vyhodnotené ako vzájomne podmienené a dochádza  nimi, prostredníctvom spoločne kontrolujúcich podnikateľov, k prepojeniu spoločností Panta Rhei a IKAR.
 
Úrad posudzoval v predmetnom prípade najmä vertikálne efekty koncentrácie vyplývajúce z postavenia IKAR ako vydavateľa a veľkoobchodného dodávateľa kníh do špecializovaných predajní (kníhkupectiev) a postavenia Panta Rhei ako maloobchodného predajcu kníh. Úrad vychádzal predovšetkým z informácií predložených v oznámení koncentrácie a jeho doplneniach, ako aj z informácií a podkladov predložených v rámci prieskumu medzi dodávateľmi, odberateľmi a konkurentmi na jednotlivých úrovniach knižného trhu.
 
Výsledkom posudzovania bolo vyjadrenie súťažných obáv zo strany úradu, a to vo vzťahu 
  1. k zníženiu možnosti vydavateľov bez vlastnej distribúcie zvoliť si veľkoobchodného distribútora, prostredníctvom ktorého budú dodávať tlačené knihy do Panta Rhei, resp. k zúženiu tejto možnosti na IKAR - týmto by mohlo dochádzať k obmedzeniu prístupu konkurenčných veľkoobchodných distribútorov ku knižnej produkcii vydavateľstiev bez vlastnej distribúcie, tým k zníženiu schopnosti týchto veľkoobchodných distribútorov vyvíjať konkurenčný tlak na IKAR a v konečnom dôsledku k zníženiu intenzity hospodárskej súťaže vo veľkoobchodnej distribúcii kníh v SR; táto obava sa netýkala vydavateľov kníh, ktorí majú vlastnú distribúciu;
     
  2. možného zvýhodňovania Panta Rhei ako maloobchodného predajcu kníh oproti jej konkurentom zo strany IKAR ako veľkoobchodného dodávateľa tlačených kníh, čo by viedlo k významným prekážkam hospodárskej súťaže na relevantnom trhu v oblasti maloobchodného predaja bežných kníh v SR.  
V reakcii na vyjadrené súťažné obavy účastníci konania predložili úradu návrh behaviorálnych podmienok a povinností na zabezpečenie súladu koncentrácie s podmienkami hospodárskej súťaže. Úrad aj po vykonaní prieskumu skonštatoval, že navrhované podmienky a súvisiace povinnosti sú vhodné a primerané na odstránenie súťažných obáv. Na zabezpečenie toho, aby koncentrácia značne nenarušila účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, úrad, na základe konečného návrhu podmienok a povinností predloženého účastníkmi správneho konania, uložil v rozhodnutí podmienky a súvisiace povinnosti.
 
Vzhľadom na to, že dosiaľ nie je vyhotovená verejná verzia predmetného rozhodnutia, na informovanie verejnosti úrad predkladá len túto stručnú tlačovú správu, vrátane dokumentu s verejnou verziou znenia podmienok, ktorý je prístupný na nasledujúcom odkaze: Verejná verzia podmienok (PDF, 365 kB).
 
To, že sa účastníci konania v podmienkach zaväzujú k určitému správaniu neznamená, že nesmú prijímať žiadne obchodné rozhodnutia, ale znamená, že ich musia prijímať tak, aby boli dodržané princípy uvedené v podmienkach, konkrétne teda najmä nediskriminačný princíp. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností v tomto smere, účastníci konania v rámci konečného návrhu podmienok predložili aj doplňujúce vysvetlenie podmienok, ktoré je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia. Je nevyhnutné zdôrazniť, že tieto vysvetlenia žiadnym spôsobom podmienky nemodifikujú, platia len pri súčasnom zachovaní záväzkov a princípov uvedených v podmienkach.

Rozsiahlejšia tlačová správa vrátane informácie o kontakte na monitorovacieho správcu, ktorý bude v súvislosti s monitoringom plnenia podmienok a súvisiacich povinností vymenovaný, bude pripravená po vyhotovení verejnej verzie rozhodnutia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 6. 2021.