Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Ing. Juraj Ondriš, Ing. Pavol Ondriš a SWAN, a.s.

Aktualizované:
Obsah
tmavý mobil položený na stole
tmavý mobil položený na stole
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 6. 2021 začal správne konanie vo veci zámeru koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Juraj Ondriš a Ing. Pavol Ondriš nad podnikateľom SWAN, a.s., Bratislava (ďalej len „SWAN“). Podnikateľ Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Bratislava teda stráca spoločnú kontrolu nad podnikateľom SWAN.
 
Sektor:
J.61 Telekomunikácie

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.