Preskočiť na hlavný obsah

Urovnanie

Aktualizované:
Obsah
Aj v prípade obmedzenia súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy (§ 6 zákona) je možné využiť inštitút urovnania (§ 52 zákona).

Urovnanie umožňuje účastníkovi konania, ktorý porušil § 4 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, získať benefit v podobe zníženej pokuty. Ak účastník konania a úrad súhlasia so závermi rokovania o urovnaní a účastník konania sa k porušeniu prizná a prevezme zaň zodpovednosť, úrad mu zníži pokutu až do výšky 50 % z výšky pokuty, ktorú by mu inak uložil.

Podmienky plnenia inštitútu urovnania sú bližšie upravené vo Vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 192/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania